Vyhláška č. 77/1988 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb.

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do31.12.1999
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.