Vyhláška č. 56/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

56

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. apríla 1988

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 125. výročiu založenia Matice slovenskej sa vydávajú pamätné strieborné päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunáky“).

(2) Päťstokorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunáka je 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťstokorunáka je 40 mm. Na jeho hrane je nápis „HOJ VLASŤ MOJA, TY ZEM DRAHÁ“.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. V riadku pod štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“. Uprostred dole sú ozdobné iniciálky „MS“.

(2) Na rube päťstokorunáka je v slovenskom kroji žena so zdvihnutými rukami; v pravej ruke drží kvety a knihu, v ľavej lipovú ratolesť. Uprostred dole je nápis „MATICA SLOVENSKÁ“. Vľavo vo dvoch riadkoch sú letopočty „1863“ a „1988“.

(3) Autorom návrhu je národný umelec Ján Kulich. Jeho meno „J. KULICH“ je umiestnené na rube v riadku vľavo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Ing. Žák v. r.