Ústavný zákon č. 49/1988 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988
Účinnosť od 20.04.1988

OBSAH