Vyhláška č. 40/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Čiastka 7/1988
Platnosť od 15.04.1988 do30.06.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva spojov

zo 6. apríla 1988,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Federálne ministerstvo spojov po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 3 ods. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok, sa dopĺňa takto:

1. Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:

㤠29a

Stanice pre účastníkov odboja

(1) Stanice pre účastníkov odboja a pozostalých po nich (ďalej len „ZPB stanice") sa zriaďujú na základe telefónnej prihlášky odporučenej okresným (obvodným, mestským) výborom Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

(2) Účastníkmi odboja a pozostalými po nich sa na účely tejto vyhlášky rozumejú:

a) účastníci odboja, ktorí poberajú starobný, invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, osobný, sociálny alebo vdovský dôchodok a sú držiteľmi osvedčenia Ministerstva národnej obrany podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo držiteľmi potvrdenia Ministerstva národnej obrany o účasti v I. alebo II. odboji,

b) vdovy po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v čase odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú v spoločnej domácnosti s druhom.

(3) Účastník ZPB stanice je povinný na vyzvanie príslušnej organizácie spojov preukázať, že trvajú podmienky pre ponechanie telefónnej stanice s týmto charakterom.

(4) Sadzby za zriadenie, preloženie a používanie ZPB staníc sú uvedené v sadzobníku.“.

2. § 34 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) premenu plne platenej stanice na ZPB stanicu,

j) premenu ZPB stanice na stanicu plne platenú.“.

3. V § 34 ods. 3 sa v druhej vete spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno g) sa vkladá spojka „a“ a písmeno „i)“ a v tretej vete sa za písmeno h) vkladajú slová „alebo j)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Ing. Jíra v. r.