Vyhláška č. 40/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok

Čiastka 7/1988
Platnosť od 15.04.1988 do30.06.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH