Vyhláška č. 36/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti braniu rukojemníka

Čiastka 6/1988
Platnosť od 07.04.1988
Účinnosť od 22.04.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 3. júna 1983. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 18 ods. 2 dňom 26. februára 1988.