Vyhláška č. 35/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Čiastka 6/1988
Platnosť od 07.04.1988
Účinnosť od 05.10.1987
Redakčná poznámka

Toto Dojednanie a prvý pracovný plán s prílohou podľa článku 3 nadobúda platnosť dňom podpisu.