Vyhláška č. 241/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.

Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do30.04.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

OBSAH