Vyhláška č. 237/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1989 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

237

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 27. decembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, so Zväzom družstevných roľníkov a s Ústrednou radou odborov podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákona č. 103/1988 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb., č. 153/1983 Zb., č. 74/1984 Zb., č. 133/1984 Zb., č. 58/1987 Zb., č. 150/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1a ods. 2 písm. d) a e) znejú:

d) ročné odmeny (ročné prémie) vedúcim pracovníkom poskytované podľa všeobecne záväzných predpisov o odmeňovaní alebo vnútrodružstevných predpisov o odmeňovaní a o hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov, ak sa ich výška neurčí percentnou sadzbou zo základnej pracovnej odmeny dosiahnutej za kalendárny rok,

e) stabilizačné a náborové odmeny (príspevky),“.

2. V § 1a ods. 2 sa na konci pripája nové písmeno j), ktoré znie:

j) mzdové vyrovnanie a ďalšie peňažné plnenia poskytované pri uvoľňovaní a prevádzaní pracovníkov v baníctve alebo v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení.“.

3. V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak člen družstva skončil pracovnú činnosť a znova nastúpil do práce v najbližší nadväzujúci pracovný deň, posudzuje sa rozhodné obdobie, akoby predchádzajúca pracovná činnosť stále trvala.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4. V § 2 ods. 9 sa slová „v odseku 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 6“.

5. § 2 ods. 10 znie:

(10) Pravdepodobné započítateľné príjmy sa zisťujú, ak pracovná neschopnosť vznikla už v kalendárnom mesiaci, v ktorom člen družstva vstúpil do družstva alebo v ktorom nastal prípad uvedený v § 2 ods. 6, ku dňu vzniku pracovnej neschopnosti. Ak pracovná neschopnosť po prvý raz vznikla až v ďalšom zúčtovacom období, zisťujú sa pravdepodobné započítateľné príjmy za dobu do konca zúčtovacieho obdobia predchádzajúceho dňu vzniku pracovnej neschopnosti.“.

6. § 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Len čo sa zistí pravdepodobný započítateľný príjem spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch, používa sa až dovtedy, dokiaľ člen družstva neodpracuje v rozhodnom období počet dní uvedený v § 2 ods. 3, pokiaľ nedôjde k trvalej zmene základnej pracovnej odmeny, k prípadom posudzovaným ako vstup do družstva alebo k zmene pracovného úväzku. V prípadoch, keď v dôsledku dĺžky obdobia, za ktoré sa v družstve poskytujú niektoré ostatné zložky príjmu, je započítateľný príjem zistený po odpracovaní počtu dní uvedeného v § 2 ods. 3 nižší než pravdepodobný započítateľný príjem zistený skôr podľa predchádzajúcich odsekov, použije sa pravdepodobný započítateľný príjem až do konca kalendárneho roka; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 6 a 7.“.

7. V § 12 ods. 3 sa slová „v § 2 ods. 8“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 9“.

8. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Námestník:

Mařík v. r.