Nariadenie vlády č. 229/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do23.11.1990
Účinnosť od 01.02.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

OBSAH