Vyhláška č. 224/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

224

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 9. decembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 66 ods. 5 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenia § 28 až 30 sa vypúšťajú.

2. § 56 ods. 1 písm. g) znie:

g) označenie druhu a povahy tovaru podľa výslovného pomenovania v colnom sadzobníku; ak tovar v colnom sadzobníku nie je výslovne pomenovaný, uvedie sa pomenovanie obvykle používané v obchode s prípadným doplnením technického názvu, výrobnej značky alebo ochrannej známky alebo označenia pôvodu výrobku,“.

3. § 56 ods. 2 znie:

(2) Návrh na colné konanie pre obchodný tovar obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1 tieto údaje:

a) identifikačné číslo organizácie,

b) číslo obchodného prípadu,

c) obchodnú krajinu,

d) kupujúceho (vývoz),

e) predávajúceho (dovoz),

f) položku colného sadzobníka obchodného tovaru,

g) výšku cla,

h) dodávateľa tovaru na vývoz,

i) odberateľa tovaru z dovozu,

j) kódové označenie údajov v návrhu na colné konanie podľa prílohy č. 1.“.

4. § 56 ods. 3 znie:

(3) Ak nejde o prípady, keď sa môže podať ústny návrh na colné konanie, návrh na colné konanie sa podáva:

a) na predpísaných tlačivách1) a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo

b) na tlačenom výstupe z počítača pri zachovaní obsahu a formy uvedených tlačív alebo

c) prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov na nosičoch informácií vo forme vopred schválenej colnicou.

5. § 56 sa dopĺňa o odsek 4:

(4) Colnica môže prijať návrh na colné konanie už pred predložením tovaru na vykonanie colného konania.".

6. § 57 sa dopĺňa o písmeno f), ktoré znie:

f) pred podaním prvého návrhu na colné konanie2) dvojmo text zmluvy, a ak nie je z jeho obsahu zrejmé, vo dvoch vyhotoveniach údaje o identifikačnom čísle organizácie, druhoch tovaru a ich vyjadrenie v položkách colného sadzobníka obchodného tovaru, obchodnú krajinu, množstvové a hodnotové obmedzenie a predmet podnikania doložený podľa požiadavky colnice výpisom z podnikového registra.

7. § 58 ods. 2 znie:

(2) Colnica môže prijať aj ústny návrh na colné konanie pri dovoze alebo vývoze obchodného tovaru, ak ide o obchodné vzorky nepatrnej hodnoty,3) náborový materiál a návody na použitie alebo na obsluhu.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 224/1988 Zb.

Kódové označenia údajov v návrhu na colné konanie a v dovoznom - vývoznom zázname

Ods. 1 - uvedie sa šesťmiestne identifikačné číslo organizácie,

Ods. 2 - číslo obchodného prípadu alebo iný rozoznávací číselný údaj, pod ktorým vývoz alebo dovoz zásielky eviduje účastník colného konania. Údaj nesmie byť viac ako desaťmiestny, prípadné voľné okienka pred ním zľava sa dopĺňajú nulami,

Ods. 4 - pri vývoze sa uvádza kód krajiny určenia, pri dovoze kód krajiny pôvodu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov4)

Ods. 5 - pri určení obchodnej krajiny sa použijú kódy podľa zoznamu krajín platného pre vyplnenie ods. 4.

Ak sú slovné údaje v ods. 4 a 5 totožné, možno ich vyjadriť v niektorom z týchto odsekov opakovacími znamienkami.

Ods. 9a - použije sa kód 1 pri vývoze alebo dovoze tovaru v rozobranom stave, ktorého jednotlivé časti sa prepúšťajú v rozličných zásielkach, ktoré nemožno jednolivo oceniť.

Ods. 9d - ak účastník colného konania uplatňuje nárok na oslobodenie od dovozného cla, použije v tomto odseku kód 3 pri dovozoch podliehajúcich všeobecnému preferenčnému systému alebo na základe medzinárodných zmlúv o vzájomnom odstránení ciel, kód 4 pri dovozoch tovaru v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky a pri dovozoch zásielok v rámci akcie UNICEF.

Ods. 11 - uvedie sa výška cla, ktoré sa má uhradiť.

Ods. 12 - údaj o čistej hmotnosti každej položky tovaru deklarovanej v návrhu na colné konanie môže byť najviac osemmiestny; pri vyššej hmotnosti treba príslušnú položku tovaru rozpísať do viacerých riadkov. Pri deklarácii tovaru zaraďovaného do kapitoly 97 colného sadzobníka obchodného tovaru sa údaj o čistej hmotnosti v celých kilogramoch nahrádza informáciou o počte kusov, pri rádioaktívnych látkach sa do tohto odseku vždy uvádza kód 0, pri plynoch a kvapalinách sa údaj o čistej hmotnosti nahrádza údajom o vlastnej hmotnosti okrem prípadov, keď je tovar balený v maloobchodných obaloch.

Ods. 13 - údaj o colnej hodnote má pre každú položku tovaru určený maximálny rozsah osemmiestneho čísla. Pri vyššej hodnote treba tento údaj rozpísať do viacerých riadkov. Ak sa v ods. 9a uvádza kód 1, uvedie sa celková colná hodnota iba v jednom návrhu na colné konanie, v ostatných návrhoch na colné konanie sa uvedie kód 0. Ak colnica uvoľní5) tovar pred rozhodnutím o jeho prepustení, pretože pri podaní návrhu na colné konanie nie je ešte dojednaná cena (nie je známa colná hodnota), ods. 13 sa nevypĺňa; na rozhodnutie v lehote určenej colnicou musí byť tento údaj vyplnený.

Ods. 15 - údaj o hrubej hmotnosti má vymedzený maximálny rozsah osemmiestneho čísla.

Ods. 16 - kódy účelov dovozu alebo vývozu:

VÝVOZ

Ods. 16 návrhu na colné konanie

21

Priamy vývoz za odplatu okrem investičných celkov

Použije sa v prípadoch, pri ktorých sa tovar prepúšťa do voľného obehu v cudzine za odplatu, bez ohľadu na platobné podmienky. Patria sem všetky výmenné obchody, kooperácie, vykazovanie použiteľného odpadu vzniknutého pri prepracovaní alebo úprave tovaru (pasívny zušľachťovací styk) a prídavky k tovaru pri prepracovaní alebo úprave tovaru (aktívny zušľachťovací styk). Tento druh vývozu nezahŕňa vývoz častí investičných celkov a realizáciu zaznamenaného tovaru.

22

Priamy vývoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

23

Vývozná realizácia tovaru z colného záznamu v rámci priamych vzťahov6)

24

Vývozná realizácia tovaru z colného záznamu

Použije sa pri predaji tovaru do cudziny z vývozného colného záznamu v cudzine (napr. pri realizácii tovaru zo zahraničných výstav a veľtrhov, realizácii konsignačných skladov v cudzine).

26

Vývoz tovaru - častí investičných celkov

Použije sa pre dodávky častí investičných celkov. V prípade, že ide o vývoz častí investičných celkov v rámci iného účelu vývozu než za odplatu (zodpovedajúci kódu 21), napr. v rámci bezodplatného vývozu, použije sa kód zodpovedajúci účelu vývozu.

27

Vývoz tovaru - častí investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

42

Bezodplatný vývoz tovaru zaslaného tuzemským dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar

Použije sa v prípade zásielok tovaru, ktorý slúži ako náhrada za vyvezený vadný reklamovaný tovar.

43

Bezodplatný vývoz tovaru zaslaného tuzemským dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar v rámci priamych vzťahov6)

46

Ostatné bezodplatné vývozy

Použije sa ako zberný kód bezodplatných vývozov tovaru menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. znehodnotený zaznamenaný tovar).

47

Ostatné bezodplatné vývozy v rámci priamych vzťahov6)

48

Obchodné vzorky bezodplatne vyvážané v rámci priamych vzťahov6)

49

Obchodné vzorky bezodplatne vyvážané

Označuje bezodplatne uskutočňovaný vývoz obchodných vzoriek.

Ods. 16 dovozného - vývozného záznamu

60

Vývoz tovaru na neistý predaj (konsignačné sklady)

Vývoz tovaru do záznamového obehu na konsignačné sklady.

61

Vývoz tovaru na ukážku, na pokusy, napodobnenie alebo na vyskúšanie

Použije sa pri vývoze tovaru na ukážku, na predvedenie, na pokusy, na napodobnenie alebo vyskúšanie.

62

Tovar pre výkon povolania

Použije sa pri vývoze tovaru, náradia, zariadenia a pod. potrebného pre činnosť čs. organizácie na cudzom území (stavba investičných celkov, servis a pod.).

63

Tovar na výstavné akcie (výstavy, veľtrhy)

Tento kód sa použije v prípadoch vývozu exponátov na výstavné akcie.

64

Vývoz tovaru na platené opravy

Použije sa pri vývoze tovaru do záznamového obehu na platené opravy mimo územia ČSSR.

Pri spätnom dovoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 75.

65

Vývoz tovaru na neplatené opravy

Použije sa pri vývoze tovaru na neplatené opravy, napr. garančné.

66

Vývoz tovaru na prepracovanie alebo úpravu (na zušľachtenie)

Použije sa pri pasívnom zušľachtení. Pri spätnom dovoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 73.

67

Vývoz tovaru na dočasné používanie (bezplatné požičanie)

Ide o dočasné používanie bez finančnej alebo inej náhrady, t. j. bezplatné požičanie.

68

Vývoz tovaru na dočasné používanie (prenájom)

Použije sa pri vývoze tovaru, prevažne strojov a zariadení na platený prenájom.

69

Ostatné vývozy do záznamového obehu

Použije sa ako zberný kód vývozov do záznamového obehu menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. vývoz tovaru na kompletizáciu - namontovanie - do dovážaného výrobku).

Ods. 16 návrhu na colné konanie

84

Spätný vývoz tovaru po skončení prenájmu

Použije sa pre spätný vývoz tovaru, prevažne strojov a zariadení po skončení plateného prenájmu.

85

Spätný vývoz tovaru po skončenom prenájme v rámci priamych vzťahov6)

86

Spätný vývoz dovezeného vadného tovaru v rámci priamych vzťahov)

87

Spätný vývoz dovezeného vadného tovaru

Použije sa pri vývoze vadného tovaru (reklamácia) vráteného späť do cudziny.

88

Ostatné spätné vývozy v rámci priamych vzťahov6)

89

Ostatné spätné vývozy

Použije sa ako zberný kód spätných vývozov tovaru menovite neuvedených pod iným kódom (napr. vrátenie nesprávne prepusteného tovaru).

DOVOZ

Ods. 16 návrhu na colné konanie

11

Priamy dovoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov

Použije sa v prípadoch, pri ktorých sa tovar prepustí do voľného obehu v tuzemsku za odplatu, bez ohľadu na platobné podmienky.

Patria sem všetky výmenné obchody, kooperácie, vykazovanie použiteľného odpadu vzniknutého pri prepracovaní alebo úprave tovaru (aktívny zušľachťovací styk) a pod.
Tento druh dovozu nezahŕňa dovoz častí investičných celkov a realizáciu zaznamenaného tovaru.

12

Priamy dovoz tovaru za odplatu okrem investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

13

Dovozná realizácia tovaru z colného záznamu v rámci priamych vzťahov6)

14

Dovozná realizácia tovaru z colného záznamu

Použije sa v prípadoch, ak sa prepúšťa tovar zo záznamového obehu do voľného obehu a clo sa vymeriava podľa stavu tovaru a predpisov platných v čase podania návrhu na prepustenie tovaru do záznamového obehu v tuzemsku.

15

Dovozná realizácia tovaru uskladneného v tuzemsku

Použije sa pri predaji tovaru do tuzemska, ktorý je uskladnený v colnom sklade a zostáva v čase uskladnenia majetkom zahraničnej osoby (realizácia tovaru, t. j. prepustenie tovaru do voľného obehu v tuzemsku).

16

Dovoz tovaru - častí investičných celkov

Použije sa pre dodávky častí investičných celkov. V prípade, že ide o dovoz častí investičných celkov v rámci iného účelu dovozu než za odplatu (zodpovedajúci kódu 11), napr. bezodplatný dovoz, použije sa kód zodpovedajúci účelu dovozu.

17

Dovoz tovaru - časti investičných celkov v rámci priamych vzťahov6)

18

Dovozná realizácia tovaru uskladneného v tuzemsku v rámci priamych vzťahov6)

32

Bezodplatný dovoz tovaru zaslaného zahraničným dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar

Použije sa v prípade zásielok tovaru, ktorý slúži ako náhrada za dovezený vadný reklamovaný tovar.

33

Bezodplatný dovoz tovaru zaslaného zahraničným dodávateľom ako náhrada za reklamovaný tovar v rámci priamych vzťahov6)

36

Ostatné bezodplatné dovozy

Použije sa ako zberný kód bezodplatných dovozov tovaru, ktoré podliehajú clu a nie sú menovite uvedené pod inými kódmi (napr. obchodné vzorky podliehajúce clu podľa colného sadzobníka obchodného tovaru).

Neuvádza sa pri znehodnotení zaznamenaného tovaru, keď sa záznam zrušuje iba uvedením rozhodnutia priamo v dovoznom zázname.

37

Ostatné bezodplatné dovozy v rámci priamych vzťahov6)

38

Obchodné vzorky bezodplatne dovážané v rámci priamych vzťahov6)

39

Obchodné vzorky bezodplatne dovážané

Označuje bezodplatne uskutočňovaný dovoz obchodných vzoriek

Ods. 16 dovozného - vývozného záznamu

50

Dovoz tovaru na neistý predaj (colné sklady)

Dovoz tovaru na uskladnenie v colnom sklade.

51

Dovoz tovaru na ukážku, na pokusy, na napodobnenie alebo na vyskúšanie

Použije sa pri dovoze tovaru na ukážku, na predvedenie, na pokusy, na napodobnenie alebo na vyskúšanie.

52

Dovoz tovaru pre výkon povolania

Použije sa pri dovoze tovaru potrebného pre činnosť zahraničnej osoby na čs. území, ktorý sa opäť vyvezie z ČSSR (náradie, zariadenie a pod. pri stavbe investičných celkov).

53

Dovoz tovaru na výstavné akcie (výstavy, veľtrhy)

Tento kód sa použije v prípadoch dovozu exponátov na výstavné akcie.

54

Dovoz tovaru na platené opravy

Ide o dovoz tovaru do záznamového obehu na platené opravy na území ČSSR.

55

Dovoz tovaru na neplatené opravy

Ide o dovoz tovaru na neplatené opravy (napr. garančné).

56

Dovoz tovaru na prepracovanie alebo úpravu (zušľachtenie)

Použije sa pri aktívnom zušľachtení.

57

Dovoz tovaru na dočasné používanie (bezplatné požičanie)

Ide o dočasné používanie bez finančnej alebo inej náhrady, t. j. bezplatné požičanie.

58

Dovoz tovaru na dočasné používanie (prenájom)

Použije sa pri dovoze tovaru, prevažne strojov a zariadení na platený prenájom (leasing).

Pri spätnom vývoze tohto tovaru sa v ods. 16 návrhu na colné konanie uvedie kód 84.

59

Ostatné dovozy do záznamového obehu

Použije sa ako zberný kód dovozov do záznamového obehu menovite neuvedených pod inými kódmi (napr. dovoz tovaru na kompletizáciu - namontovanie - vyvážaného výrobku).

Ods. 16 návrhu na colné konanie

72

Spätný dovoz tovaru po jeho prepracovaní alebo úprave (zušľachtení) v rámci priamych vzťahov6)

73

Spätný dovoz tovaru po jeho prepracovaní alebo úprave (zušľachtení)

Použije sa pre spätný dovoz tovaru pri pasívnom zušľachťovacom styku.

Pri vývoze tohto tovaru sa do ods. 16 vývozného záznamu uvedie kód 66.

74

Spätný dovoz tovaru po platenej oprave v rámci priamych vzťahov6)

75

Spätný dovoz tovaru po platenej oprave

Použije sa pri spätnom dovoze tovaru po vykonaní platenej opravy.

76

Spätný dovoz vyvezeného vadného tovaru v rámci priamych vzťahov6)

77

Spätný dovoz vyvezeného vadného tovaru

Použije sa pri dovoze vadného tovaru (reklamácia tovaru vráteného späť z cudziny).

78

Ostatné spätné dovozy v rámci priamych vzťahov6)

79

Ostatné spätné dovozy

Použije sa ako zberný kód spätných dovozov tovaru menovite neuvedených pod iným kódom (vrátenie nesprávne prepusteného tovaru a pod.).

Ods. 20 - k slovnému údaju o dodávateľovi tovaru na vývoz a o odberateľovi tovaru z dovozu sa do pravého horného rohu odseku uvádza jeho šesťmiestne identifikačné číslo organizácie.

Ods. 23 - doklad tu potvrdzuje buď účastník colného konania, alebo jeho zástupca, ak colnici predloží iný doklad potvrdený účastníkom a dokazujúci, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi.

Odtlačok pečiatky i podpis môže byť vyhotovený prostriedkami rozmnožovacej techniky, tlačiarňou počítača a pod. Údaje v diele „A" návrhu na colné konanie musia byť napísané modrou alebo čiernou farbou a musia byť nezmazateľné a čitateľné. Na vypĺňanie sa nesmie používať atramentová a obyčajná ceruzka.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 224/1988 Zb.

Vzor 02-1

Poznámky pod čiarou

1) SEVT 29 281 0 Návrh na colné konanie.SEVT 29 282 0 Dovozný - vývozný záznam.

2) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).

3) Článok II Medzinárodného dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, Ženeva 7. novembra 1952 (uverejnené: príloha č. 17/1956 Zb.) a Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzorkách nepatrnej ceny v duchu Medzinárodného dohovoru pre uľahčenie dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu z 5. decembra 1962.

4) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 115/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín.

5) § 70 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.

6) § 5 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. v znení zákona č. 102/1988 Zb.