Nariadenie vlády č. 223/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988 do31.03.2002
Účinnosť od 01.05.2001 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.