Nariadenie vlády č. 222/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v roku 1989

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988
Najbližšie účinné znenie 01.01.1989

222

NARIADENIE

vlády Československej socialistickej republiky

z 8. decembra 1988

o zavedení letného času v roku 1989

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a na vykonanie Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v roku 1989

(1) V roku 1989 sa zavádza letný čas 26. marcom. Tento deň o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas podľa odseku 1 sa končí 24. septembrom. Tento deň o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na určený týždenný pracovný čas

(1) Určený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v roku 1989 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Určený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v roku 1989 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku ukončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Adamec v. r.