Vyhláška č. 219/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do26.03.1991
Zrušený 317/1992 Zb.

219

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 9. decembra 1988

o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 bodu 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Občan, ktorý je v obci nad 2000 obyvateľov vlastníkom, prípadne spoluvlastníkom (ďalej len „vlastník“) budovy, z ktorej sa vyrubuje domová daň podľa nájomného a ceny užívania,1) je povinný odvádzať nájomné na osobitný účet nájomného v príslušnej pobočke Slovenskej štátnej sporiteľne (ďalej len „sporiteľňa“), ak základ domovej dane presahuje za podmienok určených zákonom2) sumu 3 000 Kčs ročne.

(2) Ak je budova v spoluvlastníctve viacerých občanov, oznámia spoluvlastníci sporiteľni pri založení osobitného účtu nájomného spoločného splnomocnenca. Inak je sporiteľňa oprávnená považovať ktoréhokoľvek spoluvlastníka za splnomocnenca ostatných.

(3) Ak je budova v spoluvlastníctve občana a organizácie, pre vznik povinnosti podľa odseku 1 je rozhodujúca výška základu domovej dane občana vyrubovanej z tejto budovy.

(4) Nájomným sa rozumie úhrada za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu3) a úhrada za užívanie nebytových priestorov.4)

§ 2

(1) Vlastník zakladá osobitný účet nájomného v sporiteľni, v ktorej obvode pôsobnosti sa budova nachádza,5) a táto je povinná účet viesť. Pre budovy nachádzajúce sa na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa osobitné účty nájomného zakladajú v oblastnom závode Slovenskej štátnej sporiteľne v Bratislave. Ako súčasť osobitného účtu nájomného zriadi sporiteľňa účet opráv.

(2) Účty sa vedú bezúročne.

§ 3

Vybraté nájomné je vlastník budovy povinný odviesť na osobitný účet nájomného do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 4

Vlastník budovy je povinný zaslať národnému výboru spravujúcemu domovú daň6) (ďalej len „správca dane“) výpočet nájomného spolu s daňovým priznaním v lehote určenej zákonom.7)

§ 5

(1) Sporiteľňa uhradí v zákonných lehotách8) z osobitného účtu nájomného domovú daň vyrubenú správcom dane. Ak odvedené nájomné nestačí na úhradu domovej dane, vlastník budovy je povinný zaplatiť nedoplatok dane správcovi dane priamo.

(2) Sporiteľňa prevedie na účet opráv sumu vo výške 30% ročného nájomného a sumy, o ktoré bola znížená domová daň na základe osobitného predpisu.9) Ak odvedené nájomné po zaplatení domovej dane nedosahuje túto sumu, sporiteľňa prevedie na účet opráv celý zostatok ročného nájomného.

§ 6

Z účtu opráv uvoľňuje sporiteľňa sumy potrebné na úhradu nákladov na opravy budovy, a to na príkaz vlastníka.

§ 7

(1) Po zaplatení domovej dane a po prevedení sumy na účet opráv podľa § 5 ods. 2 je zostatok osobitného účtu nájomného k dispozícii vlastníkovi.

(2) Pri zániku povinnosti odvádzať nájomné na osobitný účet,2) pri prevode alebo prechode budovy do socialistického vlastníctva alebo pri prevode na ďalšieho občana sa na žiadosť pôvodného vlastníka budovy uvoľní zostatok z účtu opráv. Takto uvoľnené sumy z účtu opráv podliehajú dani z príjmov obyvateľstva.10)


§ 8

Zrušujú sa:

1. Vyhláška ministra financií č. 2/1953 Ú. v. o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach v znení vyhlášky ministra financií č. 237/1953 Ú. v., ktorou sa menia predpisy o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach.

2. Pre územie Slovenskej socialistickej republiky úprava Ministerstva financií č. 153/104.470/1953 o platení nájomného mesačne pozadu, opatrení v odbore domovej dane a osobitných účtov nájomného z budov v štátnych sporiteľniach, publikovaná v čiastke 130/1953 Ú. v. v znení dodatku publikovaného v čiastke 136/1953 Ú. v.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona SNR č. 134/1974 Zb.

2) § 22 zákona č. 143/1961 Zb.

3) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 120/1969 Zb. a vyhlášky č. 96/1976 Zb.

4) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 98/1967 Zb. o úhrade za užívanie nebytových priestorov.

5) § 6 zákona č. 72/1967 Zb. o štátnej sporiteľni v znení zákona č. 163/1968 Zb.

6) § 13 zákona č. 143/1961 Zb.

7) § 14 zákona č. 143/1961 Zb.

8) § 18 ods. 3 zákona č. 143/1961 Zb.

9) § 4 až 6 vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani.

10) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.