Vyhláška č. 219/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného

(v znení č. 110/1991 Zb.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 27.03.1991 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH