Zákon č. 210/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989