Vyhláška č. 202/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení vývozu niektorých chemikálií

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do29.10.1992
Účinnosť od 14.12.1988 do29.10.1992
Zrušený 505/1992 Zb.

202

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 18. novembra 1988

o obmedzení vývozu niektorých chemikálií

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.:


§ 1

(1) Na vývoz chemikálií alebo skupín chemikálií uvedených v prílohe tejto vyhlášky vždy treba povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže viazať udelenie povolenia podľa odseku 1 na splnenie určitých podmienok alebo na predloženie určených dokladov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.


Príloha vyhlášky č. 202/1988 Zb.

Zoznam chemikálií, ktorých vývoz je obmedzený

1. chlórkyán

2. kyanovodík

3. oxichlorid fosforečný

4. diacylchlorid kyseliny uhličitej

5. chlorid fosforitý

6. trichlórnitrometán (chlorpikrin)

7. thiodiglykol

8. hydrochlorid dimethylamínu

9. 2-chlóretanol

10. zlúčeniny obsahujúce väzbu methyl-fosfor