Ústavný zákon č. 193/1988 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988 do18.07.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do18.07.1990
Zrušený 296/1990 Zb.

OBSAH

193

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 13. decembra 1988,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky, v znení ústavného zákona č. 42/1988 Zb., sa mení takto:

V čl. 2 ods. 1 zostávajúca časť vety za slovom „republiky“ znie: „pre tvorbu sociálno-ekonomickej stratégie a národohospodárske plánovanie“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.