Zákon č. 188/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

(v znení č. 246/1988 Zb., 53/1989 Zb., r1/c81/1992 Zb., 311/2001 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 41/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.09.2008