Vyhláška č. 177/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1988 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1988 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

14.11.1988