Vyhláška č. 15/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve

(v znení č. 246/1988 Zb.)

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988
Účinnosť od 12.03.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 84 ods. 1 dňom 27. januára 1980. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 84 ods. 2 dňom 28. augusta 1987.