Vyhláška č. 14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988
Účinnosť od 12.08.1992