Vyhláška č. 135/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988
Účinnosť od 11.04.1988
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu.