Vyhláška č. 130/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Predpis č. 42/1992 Zb. opätovne zrušuje vyhlášku č. 130/1988 Zb. s účinnosťou od 28. januára 1992.