Vyhláška č. 13/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do30.08.1989
Účinnosť od 29.01.1988 do30.08.1989
Zrušený 95/1989 Zb.