Vyhláška č. 12/1988 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb.

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.02.1988 do31.12.1991

12

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 23. decembra 1987

o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb.

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 3 a 7 sa slovo „kysličník“ nahrádza slovom „oxid“.

2. V § 16 ods. 6 sa slová „pri kyslíku 10 fliaš a pri ostatných plynoch 20 fliaš“ nahrádzajú slovami „pri kyslíku 20 fliaš a pri ostatných plynoch 10 fliaš“.

3. § 16 ods. 8 znie:

(8) Prepravu technických a vzácnych plynov v oceľových fľašiach zabezpečuje odberateľ vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostredníctvom verejného dopravcu, pokiaľ sa nedohodne, že ich prepravu a zvoz prázdnych oceľových fliaš zabezpečuje dodávateľ.“.

4. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

㤠16a

Hospodárenie s oceľovými fľašami na technické a vzácne plyny

(1) Súčasťou zmluvy o dodávkach technických a vzácnych plynov, a to kyslíka, dissousplynu, oxidu uhličitého, oxidu dusného, vodíka, dusíka, stlačeného vzduchu, argónu a zmesí týchto plynov a oceľových fľašiach s vodným obsahom nad 10 litrov (ďalej len „fľaše") je dohoda dodávateľa s odberateľom o používaní fliaš. Ak je uzavretá samostatná dohoda na neurčitú dobu, postačí v príslušnej zmluve o dodávke technických a vzácnych plynov na ňu odkázať. V prípadoch, keď sa technické a vzácne plyny dodávajú len na základe objednávok (§ 16 ods. 3 ), vznikne právo odberateľa na používanie fľaše tým, že dodávateľ splní dodávku technických a vzácnych plynov vo fľašiach.

(2) Za používanie fliaš platí odberateľ odplatu podľa príslušného cenového predpisu.1)

(3) Odberateľ je povinný vracať fľaše bez zbytočného odkladu po vyprázdnení a pri opakovaných a pravidelných dodávkach a odberoch vrátiť najneskoršie v dohodnutý deň odberu rovnaký počet prázdnych fliaš podľa jednotlivých druhov technických a vzácnych plynov, zodpovedajúci požadovanému počtu plných fliaš. Ustanovenie § 16 ods. 4 druhá veta platí obdobne.

(4) Odberateľ je povinný vrátiť prázdne fľaše do toho miesta, v ktorom mu boli vydané plné fľaše; do iného miesta alebo prostredníctvom iného odberateľa ich môže vrátiť, len ak na to dal dodávateľ vopred písomný súhlas.

(5) Ak u odberateľa alebo v priebehu ním zabezpečovanej prepravy dôjde k strate, zničeniu alebo poškodeniu fľaše, je odberateľ povinný túto skutočnosť bez meškania písomne oznámiť dodávateľovi2) a zničenú alebo poškodenú fľašu vrátiť podľa jeho dispozícií; takisto stratenú fľašu, pokiaľ sa nájde, je povinný vrátiť.

(6) Za stratenú a zničenú fľašu uhradí odberateľ dodávateľovi obstarávaciu cenu a majetkovú sankciu vo výške dvojnásobku obstarávacej ceny; túto majetkovú sankciu odberateľ neplatí, ak k strate alebo zničeniu došlo v dôsledku živelnej pohromy alebo inej neodvrátiteľnej udalosti alebo počas prepravy zabezpečovanej prostredníctvom verejného dopravcu. Za poškodenú fľašu nahradí odberateľ dodávateľovi náklady na jej opravu. Ak odberateľ vráti dodávateľovi stratenú a neskoršie nájdenú fľašu, má právo na vrátenie zaplatenej obstarávacej ceny.

(7) Právo dodávateľa na zaplatenie majetkovej sankcie podľa odseku 6 vzniká dňom, keď dostal písomné oznámenie odberateľa o strate alebo zničení fľaše. Náhradu za zničenú alebo stratenú fľašu vyúčtuje dodávateľ do jedného mesiaca po tom, čo dostal toto oznámenie, náklady na opravu poškodenej fľaše do jedného mesiaca po ich vynaložení.

(8) V záujme zhodného sledovania pohybu fliaš sú organizácie povinné viesť evidenciu, vykonávať podľa potreby vzájomné zosúhlasovanie stavu fliaš, najmä pri zistení nezrovnalostí, inak aspoň raz za rok. Ak sa zúčastnená organizácia nevyjadrí na žiadosť druhej organizácie k jej predloženému výpisu z evidencie stavu a pohybu fliaš najneskoršie do jedného mesiaca od doručenia (predloženia) výpisu, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania sankciu vo výške 50 Kčs, najviac však 1000 Kčs.

5. § 34a písm. a) bod 2 znie:

2. mastiace priemyselné oleje s výnimkou ložiskového oleja s prísadou OL-PO a valcových a tmavých olejov;".

6. § 34b ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „ďalej sú povinní upotrebené ropné oleje chrániť pred znehodontením a znečisťovaním, najmä látkami obsahujúcimi chlór (napr. chlórované rozpúšťadlá), vodou, mechanickými nečistotami (napr. drevo, čistiaca vlna, papier), motorovými palivami (benzín, nafta, petrolej), brzdovými a nemrznúcimi kvapalinami, horľavými kvapalinami l. a ll. triedy nebezpečnosti, syntetickými olejmi, plastickými mastivami, obrábacími emulziami a kvapalinami, lakmi, farbami, riedidlami a anorganickými i organickými sorbentmi pre likvidáciu ropných látok.".

7. V § 34c ods. 1 sa na konci pripája veta za bodkočiarkou: „ak dodávateľ odoberá ropné oleje do veľkoobjemových nádrží na niekoľko rokov dopredu, je základom pre určenie množstva spracovateľných olejov spotreba ropných olejov zodpovedajúca priemernej ročnej spotrebe predchádzajúcich dvoch rokov.".

8. V § 34c sa odsek 2 mení takto:

(2) Do množstva ropných olejov, z ktorých sa určuje množstvo spracovateľných olejov podľa odseku 1, sa nezapočítava množstvo ropných olejov, ktoré dodávateľ používa

(a) na stroje a zariadenia, ktorých konštrukčné vlastnosti znemožňujú zachytávať a zhromažďovať spracovateľné oleje v rozsahu ustanovenom podľa odseku 1, najmä na mastenie dvojtaktných zážihových motorov, líšt a reťazí motorových píl, guľových uzáverov a turboagregátov tranzitných plynovodov, mastenie pneumatických a iných zariadení olejovou hmlou, ak sa použije olej predpísaný výrobcom,

(b) na technologické účely (na výrobu alebo kompletizáciu iných výrobkov),

(c) na prvú náplň dodávaných technologických celkov alebo výrobkov,

(d) na prvú náplň výrobkov po generálnej oprave vykonávanej dodávateľsky,

(e) na výskumné a študijné účely,

(f) na práce a výkony v zahraničí,

(g) pre potreby československých zastupiteľských orgánov v zahraničí.".

9. § 34c sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ropné oleje, ktoré dodávateľ používa do veľkoobjemových priemyselných náplní,3) pri ktorých je určená výmenná lehota ropných olejov dlhšia ako 3 roky, sa započítavajú do množstva podľa odseku 1 v roku výmeny, ktorý je ustanovený technickou normou alebo technickými podmienkami.

(4) Ropné oleje, ktorých životnosť sa v priebehu ich používania predlžuje, napr. prečisťovaním, sa započítavajú do množstva podľa odseku 1 v roku, keď sa ich životnosť končí.".

10. § 34d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Organizácie sú povinné pristúpiť na zmenu záväzku zo zmluvy o dodávke spracovateľných olejov, ak množstvo ropných olejov, ktoré bolo základom pre dojednanie tejto zmluvy (§ 34c ods. 1), je väčšie alebo menšie ako množstvo ropných olejov dojednané pre bežný rok.".

11. V § 34f ods. 1

- v prvej vete sa za slová „vodu alebo nečistoty" vkladajú slová „s výnimkou chlóru",

- v druhej vete sa za slová „vody alebo nečistôt" vkladajú slová „alebo ak obsahuje chlór",

- na konci tretej vety sa pripájajú slová „pokiaľ dodávateľ preukáže, že znečistené spracovateľné oleje nemôže sám zužitkovať.".

12. V § 34g sa záver textu od slova „penále" nahrádza slovami „penále vo výške 200 Kčs za každých začatých 100 kg nedodaných spracovateľných olejov.".


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 54/1959 Ú. v. (Ú. l.) o hospodárení s oceľovými fľašami na technické plyny a na tekutý vyhrievací plyn.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1988.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Cenník VC-6/5 odbor 217 - Technické a vzácne plyny.

2) Tým nie je dotknutá oznamovacia povinnosť odberateľa podľa § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdom (trestný poriadok) v úplnom znení vyhlásenom pod č. 148/1973 Zb.

3) Náplň s objemom väčším ako 300 l.