Vyhláška č. 92/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonáva zákon o štátnej energetickej inšpekcii

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do31.05.1998
Účinnosť od 01.01.1988 do31.05.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.

92

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 19. novembra 1987,

ktorou sa vykonáva zákon o štátnej energetickej inšpekcii

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode s Federálnym ministerstvom spojov, Ministerstvom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 zákona č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnejšie úlohy orgánov štátnej energetickej inšpekcie najmä rozsah spolupráce s orgánmi a organizáciami, podmienky vytvárania aktívu odborných pracovníkov a ich účasti na kontrolách, vykonávanie kontrol v objektoch a zariadeniach Federálneho ministerstva spojov, Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.

Úlohy štátnej energetickej inšpekcie

§ 2

(1) K územnoplánovacím podkladom, územnoplánovacej dokumentácii a dokumentácii vybraných stavieb, ktoré sú významné z hľadiska posúdenia ich energetickej náročnosti, sa vyjadruje krajská pobočka štátnej energetickej inšpekcie príslušná podľa miesta stavby.1)

(2) Vybranou stavbou je taká stavba, kde ročná spotreba v jednotlivých druhoch palív a energie dosahuje niektoré z nasledujúcich hodnôt:

a)1 000 thnedého uhlia
500 tčierneho uhlia
200 tkoksu
200 tťažkých vykurovacích olejov
10 t ľahkých vykurovacích olejov
60 000 m3 zemného plynu
120 000 m3 svietiplynu,

b) množstvo tepla vyrobeného u dodávateľa z palív uvedených pod písmenom a),

c) ak ročná spotreba v súčtovej hodnote všetkých energií a palív presiahne 15 000 GJ,

d) ak menovitý výkon tepelného zdroja spaľujúceho uvedené palivá je najmenej 1000 kW,

e) 150 kW menovitého príkonu zariadení, v ktorých sa používa elektrina pre vykurovanie, klimatizáciu a ohrev vody, 1000 kW menovitého príkonu zariadení, v ktorých sa používa elektrina pre potreby technológie.

(3) Vybranou stavbou môže byť tiež iná stavba s nižšími hodnotami pri jednotlivých druhoch palív a energie, pokiaľ sa na tom dohodne príslušná krajská pobočka štátnej energetickej inšpekcie s krajským národným výborom.

§ 3

Orgány štátnej energetickej inšpekcie sa vyjadrujú

a) ku koncepčnému riešeniu zásobovania palivom a energiou v príslušnej oblasti, z hľadiska racionálneho hospodárenia palivami a energiou, v rozsahu dohodnutom s krajským národným výborom,

b) k zapojovaniu zdrojov a spotrebičov tepla do sústav centralizovaného zásobovania teplom a ku združovaniu investícií na výstavbu zdrojov a rozvodu tepla, na podnet krajského národného výboru alebo investora,

c) k organizácii a riadeniu energetického hospodárstva v kontrolovaných objektoch,

d) k správnosti výsledkov celoštátnych súťaží za úspory palív a energie a spolupracujú s ich vyhlasovateľmi.

§ 4

Orgány štátnej energetickej inšpekcie spolupracujú

a) s príslušnými orgánmi Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky pri zabezpečovaní jednotného postupu a koordinácie činnosti pri plnení úloh štátnej energetickej inšpekcie,

b) dodávateľskými organizáciami palív a energie, národnými výbormi, projektovými organizáciami a investormi stavieb pri riešení racionálneho spôsobu zásobovania stavieb palivami a energiou,

c) s príslušnými orgánmi a organizáciami na tvorbe technických noriem2) a na typizačných prácach3) tak, aby zodpovedali zásadám štátnej palivovo-energetickej politiky a poznatkom vedy a techniky pre racionalizáciu energetického hospodárstva,

d) s vedeckovýskumnými základňami, útvarmi rozvoja vedy a techniky príslušných výrobcov pri posudzovaní vývoja a výroby spotrebičov, ako aj spotrebičov hromadného používania z hľadiska ich energetickej náročnosti, prvkov slúžiacich pre racionalizáciu spotreby a so štátnymi skúšobňami pri schvaľovaní alebo hodnotení vybraných výrobkov,4)

e) s medzinárodnými organizáciami podľa schválených plánov činnosti,

f) s príslušnými organizáciami zahraničného obchodu a organizáciami, ktorým bolo udelené povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, pri posudzovaní dovozu vybraných typov technologických spotrebičov a spotrebičov hromadného používania z hľadiska ich energetickej náročnosti.

§ 5

(1) Orgány štátnej energetickej inšpekcie prispievajú k hospodárnemu využitiu palív a energie najmä formou

a) odbornej pomoci orgánom, organizáciám a občanom, ktorá spočíva v podávaní posudkov, vykonávaní meraní a inej dohodnutej forme spolupráce v príprave racionalizačných opatrení (využitie druhotných energetických zdrojov, ekonomické riešenie náhrady deficitných palív a energie a pod.); odborná pomoc sa poskytuje za odplatu podľa osobitných predpisov,5)

b) konzultácii orgánom, organizáciám a občanom, ktoré sa poskytujú bezplatne, usporadúvaním pravidelných konzultačných dní, konaním odborných seminárov a individuálnych konzultácií.

(2) Štátna energetická inšpekcia pre Českú socialistickú republiku a Štátna energetická inšpekcia pre Slovenskú socialistickú republiku po prerokovaní s krajskými výbormi, Národným výborom hlavného mesta Prahy a Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zriaďujú krajské konzultačné strediská.

(3) Konzultačná činnosť je zameraná najmä na

a) odovzdávanie informácií o možnostiach racionálneho využívania palív a energie,

b) vytvorenie odbornej informačnej základne o možnostiach hospodárneho využívania palív a energie,6)

c) odporúčanie vzorových riešení smerujúcich k úsporám palív a energie.

§ 6

Orgány štátnej energetickej inšpekcie pôsobia plánovite vykonávanou technicko-ekonomickou propagandou na racionálne využívanie palív a energie vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

Za tým účelom orgány štátnej energetickej inšpekcie

a) vydávajú neperiodické publikácie a propagačné materiály,

b) v súčinnosti s výrobcami a dodávateľmi palív a energie, s výrobcami spotrebičov palív a energie a zariadení pre racionalizáciu spotreby a využitia palív a energie, s vysokými školami, s vedeckými ústavmi, s Československou vedecko-technickou spoločnosťou a s oznamovacími prostriedkami na všetkých úrovniach prispievajú k zvyšovaniu odbornej úrovne propagačných akcií a výstav.

§ 7

Odbornú špecializačnú prípravu pracovníkov na úseku energetického hospodárstva zabezpečuje výchovno-vzdelávacie zariadenie „Energetický inštitút Štátnej energetickej inšpekcie pre Českú socialistickú republiku“ v celej Československej socialistickej republike.7)

Vytváranie aktívu odborných pracovníkov

§ 8

(1) Krajskí inšpektori vedú zoznam odborných pracovníkov, z ktorých sa budú vyberať pracovníci pre plnenie niektorých úloh štátnej energetickej inšpekcie v príslušnom kraji. V zozname odborných pracovníkov môžu byť vedení len pracovníci odporučení pre túto činnosť organizáciami, ku ktorým sú v pracovnom pomere.

(2) O uvoľnenie odborného pracovníka zapísaného v zozname požiada hlavný inšpektor príslušnú organizáciu písomne najneskôr 15 dní pred začiatkom kontroly.

(3) Odborní pracovníci uvoľnení a poverení podľa zákona zúčastňujú sa na základe pokynov príslušného inšpektora na riešení úloh spojených s vykonávaním kontroly.

§ 9

(1) Osobné vybavenie odborných pracovníkov po vecnej a dokladovej stránke zabezpečí príslušný krajský inšpektor.

(2) Orgány štátnej energetickej inšpekcie zabezpečia, aby odborní pracovníci dostali informácie o úlohách, ktoré majú riešiť, najneskôr 5 dní pred začatím kontroly.

§ 10

Orgány štátnej energetickej inšpekcie poskytujú odborným pracovníkom po dobu ich činnosti v štátnej energetickej inšpekcii náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.8)

§ 11

Vykonávanie kontrol v objektoch a zariadeniach Federálneho ministrestva spojov, Zboru nápravnej výchovy Českej socialistickej republiky a Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

(1) V objektoch Zboru nápravnej výchovy Českej socialistickej republiky a Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky a v zariadeniach Federálneho ministerstva spojov vykonávajú kontrolu orgány štátnej energetickej inšpekcie.

(2) Do objektov a zariadení uvedených v odseku 1, o ktorých tak určia príslušní ministri, môžu vstupovať len inšpektori štátnej energetickej inšpekcie, ktorí majú na to osobitné oprávnenie príslušného ministerstva. Pri výkone kontrolnej činnosti v takých objektoch a zariadeniach musia byť inšpektori štátnej energetickej inšpekcie sprevádzaní príslušníkom Zboru nápravnej výchovy, ktorého určí náčelník kontrolovaného útvaru, alebo ak ide o organizáciu Federálneho ministerstva spojov, určeným pracovníkom tejto organizácie.

(3) Pokuty za zistené nedostatky v zariadeniach Federálneho ministerstva spojov ukladá zodpovedným pracovníkom hlavný inšpektor alebo krajský inšpektor.

(4) Orgány štátnej energetickej inšpekcie oznámia zistené nedostatky v energetickom hospodárstve zavinené zodpovednými príslušníkmi Zboru nápravnej výchovy na postih podľa osobitných predpisov.9)


§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) § 2 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 97/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o technickej normalizácii.

3) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe.

4) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.

5) Výmer č. 1/1981 Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 52/1903/Vy/Wn o určení hodinových zúčtovacích sadzieb výskumných a vývojových prác.

6) Sú to najmä odborné publikácie, časopisy, prospekty, súbory noriem, videozáznamy, odborné filmy atď.

7) Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 131/1983 Zb. o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1984 Zb. o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciách.

8) § 2 až 9 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

9) Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb.