Vyhláška č. 92/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonáva zákon o štátnej energetickej inšpekcii

Čiastka 22/1987
Platnosť od 30.11.1987 do31.05.1998
Účinnosť od 01.01.1988 do31.05.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.