87

ZÁKON

z 10. novembra 1987

o veterinárnej starostlivosti

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Účelom toho zákona je vytvoriť predpoklady pre rozvoj veterinárnej starostlivosti ako dôležitého činiteľa ochrany a upevňovania zdravia zvierat, rastu živočíšnej veľkovýroby a výroby zdravotne a hygienicky nezávadných a biologicky hodnotných potravín a surovín živočíšneho pôvodu (ďalej len „živočíšne produkty“) v záujme skvalitňovania výživy ľudí a ochrany ich zdravia.

(2) Orgány, organizácie i občania sú povinní konať tak, aby sa sústavne a cieľavedome vytvárali potrebné podmienky pre ochranu a upevňovanie zdravia zvierat a pre zabezpečovanie zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty živočíšnych produktov (ďalej len „zdravotná nezávadnosť živočíšnych produktov“).

Veterinárna starostlivosť

§ 2

(1) Veterinárna starostlivosť zahŕňa

a) starostlivosť o zdravie zvierat včítane hygieny ich prostredia, ošetrovania, výživy, plemenitby a prepravy, predchádzanie nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávania,

b) starostlivosť o zdravotnú a hygienickú nezávadnosť a biologickú hodnotu živočíšnych produktov v súlade s podmienkami ustanovenými predpismi o starostlivosti o zdravie ľudu,

c) starostlivosť o zdravotnú a dietetickú nezávadnosť krmív (ďalej len „zdravotná nezávadnosť krmív“),

d) ochranu územia Československej socialistickej republiky pred zavlečením pôvodcov nákaz, iných hromadných ochorení zvierat a zdravotne závadných živočíšnych produktov a krmív zo zahraničia (ďalej len „veterinárna ochrana štátneho územia“),

e) ochranu životného prostredia pred škodlivými vplyvmi pochádzajúcimi zo zvierat a ochranu zvierat pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia,

f) zabezpečovanie liečiv, prípravkov a potrieb,

g) veterinárnu asanáciu.

(2) Súčasťou veterinárnej starostlivosti je chrániť v spolupráci so zdravotníckymi orgánmi zdravie ľudí pred chorobami prenosnými zo zvierat na človeka a naopak a pred poškodením alebo ohrozením živočíšnymi produktami.

§ 3

(1) Štátnu správu na úseku veterinárnej starostlivosti vykonávajú podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

a) Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy,

b) orgány veterinárnej starostlivosti Českej socialistickej republiky a orgány veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „orgány veterinárnej starostlivosti“).

(2) Odborné veterinárne činnosti vykonávajú orgány veterinárnej starostlivosti.

(3) Socialistické organizácie, ktoré chovajú zvieratá, môžu odborné veterinárne činnosti vykonávať len v ustanovenom rozsahu a za určených podmienok (podniková veterinárna služba).

(4) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík") upravia po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodársva a výživy všeobecne záväzným právnym predpisom a rozsah výkonu podnikovej veterinárnej služby.

§ 4

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

a) spracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad politiky federácie na úseku veterinárnej starostlivosti,

b) spracúva návrhy plánov rozvoja vedy a techniky na úseku veterinárnej starostlivosti,

c) koordinuje jednotné zabezpečovanie politiky federácie na úseku veterinárnej starostilvosti, najmä pre jednotný postup pri predchádzaní nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávaní, pri zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a krmív a pri veterinárnej ochrane štátneho územia a sústavne spolupracuje s príslušnými orgánmi republík pri príprave návrhov strednodobých a ročných vykonávacích plánov výroby a dovozu veterinárnych liečiv a prípravkov,

d) zabezpečuje riešenie medzinárodných normalizačných úloh a jednotné vykonávanie normalizácie na úseku veterinárnej starostlivosti,

e) v spolupráci s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík zabezpečuje na úseku veterinárnej starostlivosti úlohy vyplývajúce z rozvíjania medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce, z medzinárodných zmlúv a z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.

§ 5

Povinnosti chovateľov zvierat

(1) Chovatelia hospodárskych zvierat sú povinní

a) chovať zvieratá v prostredí a za podmienok, ktoré umožňujú najvyššie využitie ich produkčných a reprodukčných schopností a výrobu zdravotne nezávadných produktov, najmä ich riadne ošetrovať, poskytovať im vhodnú výživu, využívať ich spôsobom zodpovedajúcim ich druhu a kategórii a sledovať ich zdravotný stav,

b) predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými vplyvmi a pri ochorení zvierat požiadať o odbornú veterinárnu pomoc, podľa potreby zabezpečiť tiež poskytnutie prvej pomoci,

c) dodržiavať

1. opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šíreniu nákaz, iných hromadných ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvierat na človeka a naopak (ďalej len „ochranné a zdolávacie opatrenia“),

2. požiadavky starostlivosti o zdravie zvierat včítane hygieny ich prostredia, ošetrovania, výživy, plemenitby a prepravy,

(2) Na chovateľov ostatných zvierat sa vzťahujú povinnosti uvedené v odseku 1 v rozsahu zodpovedajúcom druhu zvierat, spôsobu a účelu ich chovu.

(3) Chovatelia zvierat sú povinní dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé životné prostredie.

§ 6

Zákaz týrania zvierat

Zvieratá sa nesmú týrať.

§ 7

Premiestňovanie zvierat

(1) Na premiestňovanie zvierat treba spravidla súhlas orgánu veterinárnej starostlivosti, ktorý sa udieľa vystavením veterinárneho osvedčenia.

(2) Pred zaradením do chovu je chovateľ povinný umiestniť premiestnené zvieratá v karanténe.

(3) Preprava zvierat sa vykonáva len na to vhodnými dopravnými prostriedkami.

§ 8

Zvody zvierat

(1) Výstavy, trhy, prehliadky alebo súťaže zvierat alebo zvody zvierat na iné účely (ďalej len „zvody zvierat“) možno usporadúvať len na základe povolenia orgánu veterinárnej starostlivosti.

(2) Pri zvode zvierat je usporadúvateľ povinný

a) dodržiavať určené veterinárne podmienky pre jeho konanie uvedené v povolení,

b) vytvoriť vhodné podmienky pre preberanie a vyšetrovanie, prípadne aj ošetrovanie zvierat.

(3) Federálne ministerstvo poľnohospodárstva výživy upraví po dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o udieľaní súhlasu vystavením vetrinárneho osvedčenia pri premiestňovaní zvierat so zreteľom na druh zvierat, spôsob a účel ich chovu, ako aj o veterinárnych podmienkach usporadúvania zvodu zvierat a povinnostiach usporadúvateľa pri ňom.

§ 9

Nákazy a iné hromadné ochorenia zvierat

(1) Kto prichádza do styku so zvieratami, prípadne živočíšnymi produktami, je povinný bez meškania upovedomiť orgán veterinárnej starostlivosti alebo zabezpečiť jeho upovedomenie o podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat a podľa svojich možností urobiť nevyhnutné opatrenia na to, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.

(2) Chovateľská organizácia je povinná vykonať v súlade s požiadavkami veterinárnej starostlivosti, a ak ide o podozrenie z veľmi nebezpečnej nákazy zvierat, aj podľa pohotovostného plánu ochranných a zdolávacích opatrení ďalšie neodkladné opatrenia.

(3) Orgán veterinárnej starostlivosti

a) na základe výsledku predbežného vyšetrenia zvierat upovedomí o výskyte veľmi nebezpečnej alebo nebezpečnej nákazy zvierat svoj nadriadený orgán, príslušný národný výbor a príslušný orgán Zboru národnej bezpečnosti; o výskyte choroby prenosnej zo zvierat na človeka aj príslušný orgán hygienickej služby,

b) urobí opatrenia nevyhnutné na zdolávanie a zamedzenie šírenia nákazy zvierat.

Zdravotná nezávadnosť živočíšnych produktov

§ 10

(1) Kto vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje a prepravuje živočíšne produkty, je povinný

a) dbať na to, aby do obehu na obvyklý účel prichádzali len živočíšne produkty zodpovedajúce podmienkam ustanoveným týmto zákonom, vykonávacími predpismi a osobitnými predpismi, najmä, aby sa vylúčilo ich ovplyvnenie takými činiteľmi, ktoré pôsobia nepriaznivo na ich zdravotnú nezávadnosť,

b) dodržiavať

1. opatrenia určené na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov (ďalej len „veterinárne hygienické opatrenia“),

2. požiadavky starostlivosti o hygienu výroby a o zdravotnú nezávadnosť živočíšnych produktov v súlade s podmienkami ustanovenými predpismi o veterinárnej starostlivosti a o starostlivosti o zdravie ľudu,

(2) Živočíšne produkty podozrivé z prítomnosti cudzorodých látok v množstve, ktoré sa podľa osobitných predpisov považuje za škodlivé zdraviu ľudí alebo zvierat, alebo podozrivé z iného dôvodu, môžu sa ďalej spracúvať alebo používať na kŕmenie zvierat len na základe povolenia orgánu veterinárnej starostlivosti a za podmienok ním určených.

§ 11

(1) Jatočné zvieratá, ktorých mäso a orgány sú určené pre vnútorný trh alebo zahraničný obchod, podliehajú povinnému veterinárnemu vyšetreniu pred zabitím a pri zabíjaní, ich mäso a orgány po zabití (prehliadka jatočných zvierat a mäsa); mlieko podlieha povinnému veterinárnemu vyšetreniu pri výrobe i spracúvaní.

(2) Živočíšne produkty, ktoré podliehajú veterinárnemu vyšetreniu, môžu sa použiť len v súlade s výsledkami tohto vyšetrenia.

§ 12

(1) Jatočné zvieratá uvedené v § 11 ods. 1 sa zabíjajú na bitúnkoch, prípadne na miestach určených na zabíjanie.

(2) Choré alebo z choroby podozrivé jatočné zvieratá sa zabíjajú na sanitných bitúnkoch, prípadne v sanitných oddeleniach bitúnkov.

§ 13

Preprava živočíšnych produktov

Preprava živočíšnych produktov sa vykonáva len na to vhodnými dopravnými prostriedkami, spravidla na základe veterinárneho osvedčenia.

§ 14

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy upraví po dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o všeobecných a osobitných veterinárnych hygienických požiadavkách na živočíšne produkty, o veterinárnom vyšetrení jatočných a ostatných zvierat a živočíšnych produktov a o preprave živočíšnych produktov.

§ 15

Zdravotná nezávadnosť krmív

(1) Kto vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje, prepravuje, uvádza do obehu alebo používa krmivá, je povinný

a) dbať na to, aby

1. sa vylúčilo ich ovplyvnenie činiteľmi, ktoré pôsobia nepriaznivo na ich zdravotnú nezávadnosť,

2. zodpovedali potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie,

b) dodržiavať

1. opatrenia určené na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti krmív,

2. požiadavky starostlivosti o zdravotnú nezávadnosť krmív.

(2) Krmivá, ktoré sa ošetrili látkami škodlivými zdraviu zvierat alebo ľudí alebo inak nepriaznivo ovplyvňujúcimi živočíšne produkty alebo do ktorých sa také látky pridávali v súlade so schváleným technologickým postupom, môžu sa použiť na kŕmenie len po uplynutí ustanovenej ochrannej lehoty, prípadne za podmienok určených orgánom veterinárnej starostlivosti.

(3) Na overovanie, výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu dosiaľ nepoužívaných krmív sa musí vyžiadať súhlas orgánu veterinárnej starostlivosti z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti.

(4) Federálne miniserstvo poľnohospodárstva a výživy upraví po dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík včeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o zdravotnej nezávadnosti a používaní krmív.

Dovoz, prevoz a vývoz zvierat, živočíšnych produktov a krmív

§ 16

(1) Dovoz, prevoz a vývoz zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, je prípustný spravidla len na základe veterinárneho povolenia1) a veterinárneho osvedčenia.

(2) Dovážané, prevážané a vyvážané zvieratá, živočíšne produkty a krmivá, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi nákaz, podliehajú veterinárnej kontrole pri vstupe na územie Československej socialistickej republiky a pri výstupe do cudziny (ďalej len „pohraničná veterinárna kontrola“).

(3) Pri plnení svojich povinností dozerajú na dodržiavanie podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 aj orgány colnej správy a Zboru národnej bezpečnosti.

(4) Dovážané, prevážané a vyvážané zvieratá, živočíšne produkty a krmivá, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, nemôžu orgány colnej správy prepustiť na ďalšiu prepravu pred vykonaním pohraničnej veterinárnej kontroly.

(5) Dovezené zvieratá, živočíšne produkty a krmivá, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, ktoré podliehajú pohraničnej veterinárnej kontrole, podliehajú veterinárnej kontrole aj v mieste určenia.

(6) Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy upraví po dohode s ministerstvami poľnohospodársva a výživy republík všeobecne záväzným právnym predpisom veterinárne podmienky pre dovoz, vývoz a prevoz zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz.

§ 17

(1) Dopravcovia, pošta, ostatné organizácie i občania sú povinní umožniť vykonávanie pohraničnej veterinárnej kontroly v dopravných prostriedkoch, prevádzkových skladoch i na iných miestach, v ktorých sú dovážané, prevážané alebo vyvážané zvieratá, živočíšne produkty a krmivá, ako aj predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz.

(2) Orgán veterinárnej starostlivosti nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo nevyhnutným zdržaním dopravných prostriedkov v dôsledku pohraničnej veterinárnej kontroly.

§ 18

Veterinárne liečivá a prípravky

(1) Overovať, vyrábať, dovážať a uvádzať do obehu možno len veterinárne liečivá a prípravky schválené podľa osobitných predpisov.2)

(2) Na veterinárne odborné úkony sa môžu používať len veterinárne liečivá a prípravky

a) uvedené v odseku 1,

b) zhotovené podľa predpisu veterinárneho lekára v lekárni alebo v inom na to určenom zariadení.

(3) Organizácie, ktoré vyrábajú, dovážajú a uvádzajú do obehu veterinárne liečivá a prípravky, sú povinné zabezpečiť kontrolu ich akosti, označenia, zloženia, dávkovania, úpravy a uchovávania, ako aj vyznačenia lehoty, po ktorú použitie týchto liečiv a prípravkov nepriaznivo ovplyvňuje zdravotnú nezávadnosť živočíšnych produktov.

(4) Vrcholnú odbornú kontrolu vyrábaných a dovážaných veterinárnych liečiv a prípravkov vykonávajú štátne ústavy pre kontrolu liečiv podľa osobitných predpisov a ústavy pre štátnu kontrolu veterinárnych biopreparátov a liečiv.

(5) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodársva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom povoľovanie výroby, dovozu, overovanie, uvádzanie do obehu, používanie a kontrolu veterinárnych liečiv a prípravkov.

Veterinárna asanácia

§ 19

(1) Veterinárna asanácia zahŕňa

a) zber, zvoz a spracúvanie, prípadne neškodné odstraňovanie tiel uhynutých, nedonosených, mŕtvonarodených alebo zmárnených zvierat a nepožívateľných živočíšnych produktov, prípadne živočíšnych produktov vylúčených z použitia na obvyklý účel,

b) dezinfekciu, dezinsekciu, deratizáciu a dezodorizáciu,

c) odchyt túlavých zvierat vo verejnom záujme a ich zmárnenie, prípadne umiestnenie v karanténe,

(2) Telá zvierat a živočíšne produkty uvedené v odseku 1 písm. a) (ďalej len "konfiškáty živočíšneho pôvodu") sú vo vlastníctve štátu.

§ 20

(1) Organizácie, ktoré vyrábajú, spracúvajú, ošetrujú, skladujú a prepravujú živočíšne produkty, sú povinné

a) bez meškania hlásiť výskyt konfiškátov živočíšneho pôvodu orgánu veterinárnej starostlivosti,

b) triediť, ošetrovať a bezpečne ukladať konfiškáty živočíšneho pôvodu do ich odvozu vo vhodných priestoroch.

(2) Pre ostatné organizácie a občanov platia povinnosti uvedené v odseku 1 primerane najmä so zreteľom na druh zvierat a na okolnosti ich úhynu.

§ 21

(1) Konfiškáty živočíšneho pôvodu sa musia hospodárne zužitkovať na vhodný účel alebo neškodne odstrániť.

(2) Zvoz konfiškátov živočíšneho pôvodu sa vykonáva bezplatne tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na prostredie, a ak ide o konfiškáty živočíšneho pôvodu určené na ďalšie spracovanie, k ich znehodnoteniu.

(3) Za triedenie a ošetrovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu určených na ďalšie spracovanie sa môže poskytnúť primeraná náhrada organizáciou, ktorá vykonáva toto spracovanie.

§ 22

Veterinárny dozor

(1) Veterinárny dozor sa vykonáva

a) nad chovom a premiestňovaním zvierat,

b) nad výrobou, spracúvaním, ošetrovaním, skladovaním a prepravou živočíšnych produktov a krmív,

c) nad výrobou veterinárnych liečiv a prípravkov, ak nejde o výrobu v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky,

d) nad zberom, zvozom, spracúvaním a neškodným odstraňovaním konfiškátov živočíšneho pôvodu,

e) pri predaji živočíšnych produktov na trhoviskách a v tržniciach a pri predaji potravín živočíšneho pôvodu vyžadujúcich osobitnú starostlivosť,

f) pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

g) nad používaním veterinárnych liečiv a prípravkov a dodržiavaním ochranných lehôt,

(2) Veterinárny dozor nad výrobou a spracúvaním mäsa a mlieka sa vykonáva sústavne.

(3) Orgány veterinárnej starostlivosti

a) dozerajú, či orgány, organizácie a občania dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a na základe tohto zákona, prípadne, ak ide o podmienky a povinnosti ustanovené na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov, tiež na základe právnych predpisov o starostlivosti o zdravie ľudu,

b) zisťujú príčiny nedostatkov a osoby za ne zodpovedné, podľa okolností aj v činnosti orgánov nadriadených organizáciám uvedeným pod písmenom a),

c) upozorňujú orgány, organizácie a občanov na zistené nedostatky a ich príčiny a prerokúvajú s nimi spôsob ich odstránenia,

d) podľa potreby a povahy zistených nedostatkov ukladajú záväznými pokynmi spôsob a lehotu na odstránenie týchto nedostatkov a ich príčin.

§ 23

Mimoriadne veterinárne opatrenia

(1) Ochranné a zdolávacie opatrenia, veterinárne hygienické opatrenia, opatrenia na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti krmív a opatrenia na veterinárnu ochranu štátneho územia (ďalej len „mimoriadne veterinárne opatrenia“) sa nariaďujú pri výskyte nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat, pri zistení zdravotnej závadnosti živočíšnych produktov alebo krmív a pri nebezpečenstve zavlečenia pôvodcov nákaz a iných hromadných ochorení zvierat, prípadne zdravotne závadných živočíšnych produktov a krmív zo zahraničia na územie Československej socialistickej republiky.

(2) Mimoriadne veterinárne opatrenia sú najmä

a) vymedzenie ohniska nákazy a ochranného pásma a ich výstražné označenie, prípadne aj stráženie,

b) nariadenie oddeleného umiestnenia (izolácie), prípadne nutného zabitia alebo zmárnenia zvierat,

c) pozastaviť manipulovanie so živočíšnymi produktami alebo krmivami do skončenia potrebného vyšetrenia, nariadenie oddeleného uloženia (uskladnenia) zdravotne závadných živočíšnych produktov alebo krmív,

d) ustanovenie osobitných podmienok prevádzky, prípadne jej obmedzenia alebo zastavenia,

e) zákaz výroby, spracúvania alebo uvádzania do obehu zdravotne závadných živočíšnych produktov alebo krmív, určenie osobitných podmienok pre ich výrobu a spracúvanie alebo nariadenie ich zničenia,

f) obmedzenie, zákaz alebo určenie osobitných podmienok dovozu, prevozu a vývozu zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

g) nariadenie vrátenia dovážaných alebo neprepustenie prevážaných alebo vyvážaných zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív, prípadne predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

h) obmedzenie alebo zákaz premiestnenia a voľného pobiehania zvierat, obmedzenie alebo zákaz konania zvodov zvierat, poľovačiek a odchytu zveri,

i) obmedzenie alebo zákaz prepravy živočíšnych produktov alebo krmív,

j) obmedzenie alebo zákaz pastvy, používania zdroja vody a krmiva,

k) obmedzenie alebo zákaz plemenitby,

l) nariadenie očisty, obmedzenia alebo zákazu používať alebo zničiť zariadenia a predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

m) nariadenie osobitného ošetrenia hnoja, močovky a odpadových vôd,

n) určenie osobitných podmienok pre neškodné odstraňovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu,

o) nariadenie uzatvoriť trhoviská alebo tržnice,

p) nariadenie zneškodniť, prípadne obmedziť výskyt zdrojov nákaz zvierat s prírodnou ohniskovosťou,

r) obmedzenie voľnosti pohybu osôb a ich zhromažďovania, obmedzenie alebo zákaz pohraničného styku osôb,

s) nariadenie úpravy hygienickej a sanitačnej prevádzky alebo technologických a pracovných postupov, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

(3) Ak to okolnosti konkrétneho prípadu odôvodňujú, môžu byť ustanovené aj iné opatrenia zodpovedajúce požiadavkám veterinárnej starostlivosti a poznatkom veterinárnej vedy.

§ 24

Záväzný posudok

(1) Záväzný posudok orgánov veterinárnej starostlivosti sa musí vyžiadať

a) v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení organizácií, ktoré sú určené

1. pre zvieratá alebo na výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie živočíšnych produktov a krmív,

2. na výrobu a skladovanie veterinárnych liečiv a prípravkov,

3. na ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstraňovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu,

b) k návrhom

1. typových podkladov a opakovaných projektov stavieb uvedených pod písmenom a),

2. na zavedenie nových strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov používaných v chove a na prepravu zvierat, pri výrobe, spracúvaní, ošetrovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov a krmív, pri výrobe a skladovaní veterinárnych liečiv a prípravkov a pri neškodnom odstraňovaní a ďalšom spracúvaní konfiškátov živočíšneho pôvodu,

3. technických noriem, ak sa týkajú zvierat, živočíšnych produktov, krmív, veterinárnych liečiv, prípravkov a potrieb.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a písm. b) č. 1 a 3 je záväzný posudok stanoviskom pre orgány, ktorým podľa osobitných predpisov prislúcha rozhodovanie. Tieto orgány nemôžu rozhodnúť v rozpore so záväzným posudkom. V ostatných prípadoch je záväzný posudok samostatným správnym rozhodnutím.

Veterinárni pracovníci

§ 25

(1) Odborné činnosti pri plnení úloh veterinárnej starostlivosti môžu vykonávať len veterinárni pracovníci, ktorými sú

a) absolventi vysokých škôl veterinárskych (veterinárni lekári),

b) absolventi stredných odborných škôl veterinárneho odboru, prípadne absolventi pomaturitného štúdia veterinárneho odboru,

c) iné osoby, ktoré získali spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností potrebných na plnenie úloh veterinárnej starostlivosti ukončením zodpovedajúceho štúdia.

(2) Špecializačnú prípravu veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov zabezpečujú ústavy pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov.

§ 26

Pracovníci orgánov veterinárnej starostlivosti sú pri plnení svojich úloh oprávnení

a) vstupovať do prevádzkových priestorov, prevádzkových častí budov a zariadení chovateľov, organizácií manipulujúcich so živočíšnymi produktami a organizácií, ktoré vyrábajú, spracúvajú, ošetrujú, skladujú, prepravujú a uvádzajú do obehu krmivá, prípadne aj, ak ide o pracovníkov vykonávajúcich pohraničnú veterinárnu kontrolu, do vyhradených miest colníc a colných priestorov a vykonávať v nich potrebné úkony a vyšetrovania,

b) vyžadovať od chovateľov a organizácií uvedených pod písmenom a) potrebné doklady, informácie a vysvetlenia, ako aj bezplatnú vecnú, osobnú a inú potrebnú pomoc,

c) odoberať v potrebnom množstve a rozsahu vzorky na vyšetrenie a posúdenie; za odobraté vzorky sa neposkytuje náhrada.

Pokuty organizáciám

§ 27

(1) Organizácii, ktorá

a) poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho základe alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

1. pri starostlivosti o zdravie zvierat a predchádzaní nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a pri ich zdolávaní,

2. pri výrobe, spracúvaní, ošetrovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov a krmív, ako aj pri používaní krmív,

3. pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

b) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru alebo vykonávanie odborných veterinárnych úkonov alebo nevykoná v určenej lehote záväzný pokyn príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na odstránenie zistených nedostatkov,

sa môže uložiť pokuta až do výšky 50 000 Kčs.

(2) Organizácii, ktorá poruší povinnosť

a) vyplývajúcu pre ňu z mimoriadnych veterinárnych opatrení,

b) uvedenú v odseku 1 opätovne,

sa môže uložiť pokuta až do výšky 100 000 Kčs.

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

§ 28

(1) Pokutu možno organizácií uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán veterinárnej starostlivosti zistil porušenie povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

Priestupky

§ 29

(1) Pokarhanie alebo pokuta až do výšky 3000 Kčs sa môže uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že

a) poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho základe alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti na ochranu zdravia zvierat, predchádzanie nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávanie, na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov, krmív alebo na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

b) sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru alebo vykonávanie odborných veterinárnych úkonov alebo nevykoná v určenej lehote záväzný pokyn príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Pokarhanie alebo pokuta až do výšky 5000 Kčs sa môže uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že

a) poruší povinnosti vyplývajúce pre neho z mimoriadnych veterinárnych opatrení,

b) týra zviera.

§ 30

Pracovníci orgánov veterinárnej starostlivosti poverení výkonom veterinárneho dozoru môžu za menej závažné priestupky na úseku veterinárnej starostlivosti, ktoré zistili pri plnení svojich úloh, ukladať a vyberať pokuty do výšky 200 Kčs bez ďalšieho prejednania, ak je priestupok spoľahlivo zistený a ak je ten, kto sa ho dopustil, ochotný pokutu zaplatiť.

§ 31

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy.3)


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 32

(1) Na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat sa môže poskytnúť podpora až do výšky skutočnej škody alebo skutočných nákladov.

(2) Osobám zdržiavajúcim sa v obci, prípadne v objektoch, na ktoré sa vzťahujú ochranné a zdolávacie opatrenia, sa poskytuje náhrada ušlého zárobku, pokiaľ im táto náhrada nepatrí od organizácie, ku ktorej sú v pracovnom alebo v členskom pomere, prípadne aj náhrada nákladov, ktoré im vznikli v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z ochranných a zdolávacích opatrení.

(3) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík upravia po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.

§ 33

(1) Chovateľská organizácia vypracuje podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti návrh

a) pohotovostného plánu ochranných a zdolávacích opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat,

b) ozdravovacieho plánu na zdolanie ustanovených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat,

(2) Organizácia, ktorá vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje a prepravuje žovočíšne produkty, vypracuje podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti

a) pohotovostný plán veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat,

b) program hygienických a sanitačných opatrení.

(3) Plány uvedené v odseku 1 predkladá organizácia, ktorá ich vypracovala, na schválenie orgánu veterinánej starostlivosti.

§ 34

(1) Organizáciu a výkon veterinárnej starostlivosti v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky upravujú v zhode s týmto zákonom uvedené ústredné orgány štátnej správy.

(2) Pri plnení úloh veterinárnej starostlivosti postupujú ústredné orgány uvedené v odseku 1 v úzkej súčinnosti s orgánmi veterinárnej starostlivosti. Po dohode s nimi organizujú a vykonávajú odborné veterinárne úkony sledujúce predchádzanie veľmi nebezpečným a nebezpečným nákazám zvierat a ich zdolávanie a poskytujú si navzájom informácie o nákazovej situácii.

(3) Vo svojej pôsobnosti robí veterinárna služba ústredných orgánov uvedených v odseku 1 mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré zodpovedajú opatreniam ustanoveným orgánmi veterinárnej starostlivosti.

§ 35

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti.

a) o veterinárnych požiadavkách na starostlivosť o zdravie zvierat, najmä na prostredie, ošetrovanie, výživu a ich plemenitbu,

b) o predchádzaní nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávaní,

c) o tom, ktoré nákazy sa považujú za veľmi nebezpečné a nebezpečné a ktoré sú iné hromadné ochorenia zvierat,

d) o veterinárnej asanácii,

e) o veterinárnych podmienkach predaja živočíšnych produktov v tržniciach a na trhoviskách a predaji potravín živočšíneho pôvodu vyžadujúcich osobitnú starostlivosť.

§ 36

(1) Zrušujú sa:

1. zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti;

2. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, v znení vládneho nariadenia č. 128/1967 Zb., vyhlášky č. 156/1968 Zb. a vyhlášky č. 69/1974 Zb.;

3. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 49/1963 Zb. o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat;

4. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 124/1970 Zb;

5. smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 22. 2. 1980 č. FM 015-194/1980 o veterinárnej starostlivosti v chovoch zvierat (reg. v čiastke 11/1980 Zb.);

6. smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 7. 12. 1978 č. FM 015-849/1978 o veterinárnej starostlivosti pri zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti a biologickej hodnoty potravín a surovín živočíšneho pôvodu (reg. v čiastke 1/1979 Zb.);

7. úprava Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 18. 8. 1977 č. FM 015-664/1977, ktorou sa ustanovujú veterinárne podmienky dovozu, prevozu a vývozu zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív, prípadne predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz (reg. v čiastke 20/1977 Zb.).

(2) v § 7 písm. d) zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku sa vypúšťajú slová alebo "nákazami zvierat".

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Veterinárne povolenie podľa § 16 ods. 1 tohto zákona nenahrádza povolenie ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík podľa právnych predpisov o plemenitbe hospodárskych zvierat alebo podľa právnych predpisov o rozvoji rastlinnej výroby ani povolenie Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky podľa právnych predpisov o ochrane voľne žijúcich živočíchov ani povolenie podľa predpisov upravujúcich hospodárske styky so zahraničím.

2) § 20 ods. 2, § 62 a § 79 ods. 4 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 43/1987 Zb. o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov a úhrade nákladov s tým spojených.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1987 Zb. o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov.

3) Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).