Vyhláška č. 58/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobnosti v nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov a uchádzačov o zamestnanie

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1987 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.