Zásady č. 22/1987 Zb.Zásady akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338

Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987
Účinnosť od 01.01.1987