Nariadenie vlády č. 21/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím

Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987 do30.06.1988
Účinnosť od 01.05.1987 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.

OBSAH

21

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 29. januára 1987,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím sa mení a dopĺňa takto:

Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Povolenie podľa § 26 zákona sa nevyžaduje tiež pri zmluvách uzavieraných s organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Československé právnické osoby, ktoré sú organizované vo výrobných hospodárskych jednotkách, môžu zmluvy uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom generálneho riaditeľa príslušnej výrobnej hospodárskej jednotky.1) Československé právnické osoby, ktoré nie sú organizované vo výrobných hospodárskych jednotkách, môžu zmluvy uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom nadriadeného orgánu.

(2) Československé právnické osoby, ktoré nemajú zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, môžu zmluvu schválenú podľa odseku 1 uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom generálneho riaditeľa (riaditeľa) príslušného podniku zahraničného obchodu alebo právnickej osoby majúcej zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť; ak tento súhlas nie je udelený, môže ho udeliť ústredný orgán, ktorý československú právnickú osobu riadi, po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

(3) U československej právnickej osoby riadenej národným výborom sa za riadiaci ústredný orgán podľa odseku 2 považuje ústredný orgán štátnej správy Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, ktorý by bol inak príslušný udeliť tejto právnickej osobe povolenie podľa § 26 ods. 2 zákona.2)

(4) Ustanovenie § 2 až 5 sa pri zmluvách uvedených v odseku 1 nepoužije.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

2) § 1 nariadenia vlády ČSR č. 81/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.
§ 1 nariadenia vlády SSR č. 150/1980 Zb., o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.