Vyhláška č. 102/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do31.01.1991
Účinnosť od 01.01.1988 do31.01.1991
Zrušený 19/1991 Zb.