Zákon č. 72/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva

(v znení č. 128/1991 Zb.)

Čiastka 23/1986
Platnosť od 06.11.1986 do31.12.1994
Účinnosť od 15.04.1991 do31.12.1994
Zrušený 287/1994 Z. z.