Vyhláška č. 59/1986 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach

Čiastka 20/1986
Platnosť od 14.10.1986
Účinnosť od 29.10.1986
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 17 ods. 2 dňom 1. septembra 1986. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních z 19. júla 1927, vyhlásená pod č. ...