Vyhláška č. 8/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Čiastka 2/1985
Platnosť od 13.02.1985
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť na základe svojho článku 24 § 1 dňom 1. mája 1985 a týmto dňom nadobudne platnosť i pre Československú socialistickú republiku. Týmto dňom stratia platnosť Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodný dohovor o p...