Vyhláška č. 44/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1985
Platnosť od 10.06.1985 do31.08.1996
Účinnosť od 01.07.1985 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

OBSAH

44

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. mája 1985,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov1)

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 57 ods. 1 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve a podľa § 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb.:


Čl.I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová „prirážky a pokuty“ nahrádzajú slovami „iné sumy určené týmto poriadkom alebo tarifou,“.

2. V § 9 ods. 2 druhej vete sa slová „druhého kočíka“ nahrádzajú slovami „ďalších kočíkov“.

3. § 11 ods. 2 znie:

(2) Bez schrany možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schrany môže nastúpiť len s vedomím sprievodcu (vodiča); mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže sprievodca (vodič) povoliť prepravu psa každej veľkosti. Pre prepravu psov bez schrán sa ustanovujú tieto podmienky:

a) pes má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej šnúre,

b) nejde o chorého, špinavého alebo zlého psa,

c) v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes; toto obmedzenie neplatí, ak ide o dvoch psov, ktorých berie so sebou do vozidla jeden cestujúci.“.

4. § 13 ods. 5 znie:

(5) Ak sa ako doklad o zaplatení cestovného na určité časové obdobie vydáva predplatná známka alebo časový kupón, je cestujúci povinný

a) predplatnú známku nalepiť celou plochou na mieste určenom predtlačou alebo

b) časový kupón vyplniť a umiestniť tak, ako ustanovuje tarifa.“.

5. V § 18

a) v odseku 2 prvá a druhá veta znie:

(2) Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný zaplatiť cestovné a sumu 100,- Kčs. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným dokladom o zaplatení dovozného, zaplatí dovozné a sumu vo výške päťnásobku dovozného.“;

b) v odseku 2 sa na konci pripája táto veta:

„V prevádzke s platením cestovného (dovozného) mimo vozidla (§ 22a) zaplatí uvedené sumy cestujúci bez platného cestovného lístka, ktorý po nástupe do vozidla bez meškania nevyznačí na cestovnom lístku na jednotlivú jazdu nastúpenie jazdy technickým zariadením na označovanie cestovného lístku na jednotlivú jazdu ,,ďalej len označovacie zariadenie" ).";

c) v odseku 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a sumu 100,- Kčs.“.

6. V § 19 ods. 2 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.

7. V § 20

a) v odseku 5 sa na konci pripájajú tieto slová:

„a s výnimkou výstupnej zastávky musí mať aj vývesný cestovný poriadok.“;

b) odsek 6 znie:

(6) Sprievodca (vodič) je povinný ohlásiť názov zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla v zastávke. Vodič túto povinnosť nemá, ak vozidlo nie je vybavené príslušným technickým zariadením.“;

c) v odseku 7 sa bodkočiarka za slovom „zastávky“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „znovu zastaviť každé vozidlo (súpravu) pri označení zastávky je dopravca povinný v prípade, že tam stojaca osoba ťažko postihnutá na zdraví dáva osobitným označením2) znamenie na zastavenie;“.

8. § 21 ods. 2 znie:

(2) Pre choré osoby, invalidov a tehotné ženy sa v každom vozidle musí vyhradiť a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie. Cestujúcim ťažko postihnutým na zdraví, ktorým sa podľa osobitných predpisov3) poskytli mimoriadne výhody, sa musí umožniť nástup do vozidla všetkými dvermi určenými pre cestujúcich; všetkými dvermi určenými pre cestujúcich sa môže nástup do vozidla umožniť aj cestujúcim viditeľne ťažko poškodeným na zdraví.“.

9. V § 22

a) v odseku 3 druhej vete sa za slovo „nastúpiť“ vkladajú slová „byť v priestore zastávky a“;

b) v odseku 7 písm. c) sa na koniec pripájajú slová „a v priestore, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla,“;

c) v odseku 8 sa slovo „pokutu“ nahrádza slovom „sumu“.

10. V § 22a ods. 2 sa slová „pri nástupe na ňu“ nahrádzajú slovami „po nástupe bez meškania na ňom“ a slovo „znehodnocovačom“ sa nahrádza slovami „označovacím zariadením“.

11. § 23 ods. 1 znie:

(1) Pokiaľ to miestne dopravné pomery vyžadujú a pokiaľ to tento prepravný poriadok pripúšťa, je dopravca oprávnený vykonať v pravidelnej preprave osôb osobitné miestne úpravy; odchylne od prepravného poriadku môže upraviť len podmienky ustanovené v § 6 ods. 3, § 8 ods. 3 písm. f) a g), § 9, § 11 ods. 2 písm. c), § 12 ods. 4, § 22 ods. 4 a v § 22 ods. 7 písm. d) v časti týkajúcej sa zákazu uvádzať do činnosti návestné zariadenia dopravcu.“.

12. Nadpis druhého oddielu druhej časti znie:

„Objednané cesty na mestských električkových a trolejbusových dráhach“.

13. Nadpis štvrtého oddielu druhej časti znie:

„Preprava osôb v mestských rýchlodráhach“.

14. § 28 včítane nadpisu znie:

㤠28

Platnosť prvého oddielu pre prepravu osôb v mestských rýchlodráhach

(1) Pre prepravu osôb a ich batožín mestskými rýchlodráhami platia obdobne ustanovenia § 6 až 8, § 10 s výnimkou odseku 1, § 11 ods. 1, § 13, § 14 ods. 5 a 6, § 16, 17, § 18 ods. 3, § 19, § 20 s výnimkou odsekov 5 až 8, § 21 s výnimkou odseku 2 a § 22 s výnimkou prvej vety odseku 4; pri tarifnom odbavení cestujúcich cestovným lístkom na jednotlivú jazdu (§ 29 ods.1) platia obdobne tiež ustanovenia § 12 ods. 1 a 5, § 14 ods. 2, § 15 s výnimkou odsekov 4 a 5 a § 18 ods. 1 až 3.

(2) Ustanovenia citované v odseku 1 sa s výnimkou § 13, § 14 ods. 5 a 6, § 16 a 17 primerane vzťahujú na celý priestor mestskej rýchlodráhy, v ktorom sa cestujúci môže pohybovať po tarifnom odbavení (ďalej len ,,prepravný priestor"). Pokiaľ sa v týchto ustanoveniach hovorí o sprievodcovi alebo vodičovi, rozumie sa tým oprávnený pracovník, slovom zastávka sa rozumie stanica mestskej rýchlodráhy.“.

15. § 29 včítane nadpisu znie:

㤠29

Vstup do prepravného priestoru, platenie cestovného a dovozného

(1) Dopravca so súhlasom príslušného národného výboru určí, či sa tarifné odbavenie cestujúcich platiacich jednotlivú jazdu bude vykonávať vložením mince do turniketu alebo cestovným lístkom na jednotlivú jazdu.

(2) Prepravný priestor je oddelený od ostatného priestoru mestskej rýchlodráhy podľa spôsobu tarifného odbavenia buď vstupnými a výstupnými turniketmi a priechodmi alebo vstupmi, výstupmi a priechodmi pre cestujúcich. K prepravnému priestoru patria najmä schodištia, chodby, pohyblivé schody (chodníky), haly, nástupištia, stanice a vozidlá mestskej rýchlodráhy určené na prepravu osôb. Hranica medzi prepravným priestorom a ostatným priestorom mestskej rýchlodráhy musí byť zreteľne označená. Do prepravného priestoru sú cestujúci povinní vstupovať vstupnými turniketmi, prípadne vstupmi a priechodmi určenými pre cestujúcich.

(3) Ak sa tarifné odbavenie cestujúcich vykonáva vložením mince do turniketu, je dopravca povinný v každej stanici zriadiť a udržiavať v prevádzke zariadenia umožňujúce výmenu mincí za mince potrebné na odbavenie cestujúcich, prípadne zabezpečiť výmenu mincí iným spôsobom. Výmena mincí sa musí cestujúcim umožniť po čas, po ktorý je im dovolený vstup do prepravného priestoru. Dopravca je povinný určiť a označiť, ktoré turnikety a priechody slúžia na odbavenie cestujúcich platiacich cestovné na jednotlivú jazdu a ktoré na odbavenia cestujúcich s časovými cestovnými lístkami, cestujúcich s batožinami podliehajúcimi plateniu dovozného a cestujúcich s nárokom na zľavu cestovného.

(4) Ak sa tarifné odbavenie cestujúcich vykonáva cestovným lístkom na jednotlivú jazdu, je dopravca povinný v každej stanici zabezpečiť predaj cestovných lístkov na jednotlivú jazdu; predaj cestovných lístkov môže byť zabezpečený predpredajnými automatmi, ktoré môžu byť umiestnené aj mimo uzavierateľného priestoru stanice. Pred vstupmi a priechodmi do prepravného priestoru musí byť umiestnený dostatočný počet označovacích zariadení, ktorými možno na cestovnom lístku na jednotlivú jazdu označiť čas nastúpenia jazdy, prípadne iné údaje; označovacie zariadenie môže byť spojené so zariadením na predaj cestovných lístkov. Kúpa cestovných lístkov na jednotlivú jazdu sa musí cestujúcim umožniť po čas, po ktorý je im dovolený vstup do prepravného priestoru.

(5) Pri tarifnom odbavení cestujúcich platiacich jednotlivú jazdu vložením mince do turniketu sa postupuje takto:

a) cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý nemá batožinu podliehajúcu plateniu dovozného, zaplatí cestovné vložením mince určenej hodnoty do otvoru vstupného turniketu; po vložení mince smie vstúpiť do prepravného priestoru len jeden cestujúci;

b) cestujúci platiaci jednotlivú jazdu, ktorý má batožinu podliehajúcu plateniu dovozného, použije priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovné a dovozné zaplatí podľa miestnej úpravy vykonanej dopravcom buď presne odpočítanou sumou pracovníkovi dopravcu, ktorý tento priechod alebo turniket obsluhuje, alebo vložením do otvoru príslušného odbavovacieho zariadenia;

c) cestujúci, ktorý je držiteľom časového cestovného lístku, použije priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovný lístok predloží na kontrolu pracovníkovi dopravcu obsluhujúcemu priechod alebo turniket alebo zariadenie, ktoré kontrolu vykonáva; ak má cestujúci batožinu podliehajúcu plateniu dovozného, zaplatí dovozné spôsobom uvedeným pod písmenom b);

d) cestujúci s nárokom na zľavu cestovného a cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom alebo deťmi použijú priechod alebo turniket určený pre držiteľov časových cestovných lístkov; cestovné zaplatí spôsobom uvedeným pod písmenom b);

(6) Pri tarifnom odbavení cestujúcich cestovným lístkom na jednotlivú jazdu je cestujúci, ktorý nemá platný časový cestovný lístok alebo nárok na bezplatnú prepravu, povinný zaobstarať si vopred cestovný lístok na jednotlivú jazdu a pred vstupom do prepravného priestoru označiť na ňom označovacím zariadením čas nastúpenia jazdy. Označený cestovný lístok platí po čas určený tarifou. Obdobne sa postupuje pri tarifnom odbavovaní batožín.

(7) Cestujúci sú povinní bez vyzvania zaplatiť cestovné a dovozné alebo označiť na cestovnom lístku nastúpenie jazdy alebo predkladať cestovné lístky na kontrolu.“.

16. V § 30

a) nadpis § 30 sa vypúšťa;

b) v odseku 1 sa slová „osobitnú prirážku vo výške 50,- Kčs.“ nahrádzajú slovami „sumu vo výške 100,- Kčs.“ a vypúšťajú sa slová „alebo neplatným predplatným cestovným lístkom na jednotlivú jazdu,“;

c) v odseku 2 sa slovo „prirážku“ nahrádza slovom „sumu“ a vypúšťajú sa slová „predplatného cestovného lístka na jednotlivú jazdu alebo“;

d) v odseku 3 sa slová „osobitnú prirážku“ nahrádzajú slovom „sumu“.

17. V § 31

a) odsek 1 znie:

(1) Cestujúci, ktorí používajú pohyblivé schody, sú povinní pridržiavať sa pohyblivého držadla a stáť čelom v smere pohybu pohyblivých schodov po ich pravej strane; státie vľavo je dovolené len pri vyššom obsadení pohyblivých schodov.“;

b) v odseku 2 sa za slová „pohybu pohyblivých schodov“ vkladajú slová „po ich ľavej strane“.

18. V § 34 ods. 2 prvej vete sa slová „najmenej 2 miesta na sedenie“ nahrádzajú slovami „najmenej šesť miest na sedenie“.

19. V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak sa v pravidelnej preprave osôb neuskutočnila preprava cestujúceho s platným cestovným lístkom alebo ak sa pokračovanie v ceste znemožnilo, má tento cestujúci práva uvedené v § 6 ods. 1. Neuskutočnenie prepravy z týchto dôvodov, oneskorený príchod, odchod, prípadne strata prípoja nezakladá právo na náhradu škody.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

20. V jednotlivých ustanoveniach vyhlášky s výnimkou § 26 ods. 1 sa slovo „prepravné“ nahrádza slovom „dovozné“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1985.


Prvý námestník:

Ing. Chovan v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb., vyhlášky č. 118/1973 Zb., vyhlášky č. 3/1977 Zb., vyhlášky č. 123/1979 Zb. a vyhlášky č. 44/1985 Zb. je uverejnená v čiastke 14/1985 Vestníka dopravy.

2) Označenie ustanoví Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí v spolupráci so zúčastnenými orgánmi.

3) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 130/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.