38

Rozhodnutie

prezidenta

Československej socialistickej republiky

o amnestii z 8. mája 1985

V dňoch 40. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja českého a slovenského ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou hodnotia naše národy výsledky dosiahnuté pri výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti. Je to hrdá bilancia našich pracujúcich, ktorí iniciatívne a obetavo uskutočňujú politiku Komunistickej strany Československa. V našej vlasti sa ďalej rozvinula socialistická demokracia, prehĺbila a upevnila sa politická a morálna jednota ľudu. Tieto skutočnosti sú výrazom sily a pevnosti našeho socialistického zriadenia a dávajú záruku, že u niektorých osôb, aj keď porušili zákon, môže byť dosiahnutá prevýchova aj bez uloženia trestu a jeho výkonu.

Na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky používam svoje ústavné právo a udieľam túto

amnestiu :

Článok I

Odpúšťam

a) nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli uložené za prečin alebo úmyselný trestný čin vo výmere neprevyšujúcej jeden rok,

b) nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli uložené za nedbalostný trestný čin vo výmere neprevyšujúcej tri roky,

c) z ostatných nepodmienečných trestov odňatia slobody ich časť vo výške jedného roka, prípadne ich zvyšky kratšie ako jeden rok,

d) podmienečne odložené tresty odňatia slobody,

e) tresty nápravného opatrenia alebo ich zvyšky,

ktoré boli právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody uvedené v článku I písm. a), b), c) odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravno-výchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

Článok III

Podmienečne odložené tresty odňatia slobody a tresty nápravného opatrenia uvedené v článku I písm. d), e) odpúšťam s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

Článok IV

1. Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie

a) za prečiny a úmyselné trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok,

b) za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia z nedbanlivosti, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa použije aj ohľadne trestov tam uvedených, ktoré boli uložené dosiaľ neprávoplatnými rozsudkami vyhlásenými predo dňom tohto rozhodnutia alebo v tento deň.

Článok V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené k nepodmienečnému trestu odňatia slobody za iný úmyselný trestný čin než je ten, o ktorom sa rozhoduje podľa tohto rozhodnutia, alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, ledaže sa na ne hľadí, ako by neboli odsúdené,

b) na trestné činy opustenia republiky podľa § 109 Tr. zák. a na obdobné trestné činy podľa zákonov prv platných, ďalej na trestné činy prijímania úplatkov podľa § 160 Tr. zák., nepriameho úplatkárstva podľa § 162 ods. 1 Tr. zák. a zanedbanie povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák.,

c) na trestné činy uvedené v článku I písm. b) a v článku IV ods. 1 písm. b) tohto rozhodnutia, pokiaľ bolo ich spáchanie spojené s úmyselným trestným činom, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

d) na tresty úhrnné a súhrnné, ak niektorý zo zbiehajúcich sa trestných činov je uvedený pod písmenom b) článku V tohto rozhodnutia.

Článok VI

Ukladám ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených za trestné činy a prečiny spáchané pred vyhlásením tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa rozhodnutie nevzťahuje, ak ide

a) o ťarchavé ženy,

b) o matky, ktoré sa starajú o dve alebo viacej detí mladších ako 15 rokov,

c) o mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,

d) o osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.

V Prahe 8. mája 1985

Husák v. r.