Vyhláška č. 17/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku

Čiastka 4/1985
Platnosť od 15.03.1985
Účinnosť od 30.03.1985
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 29 dňom 26. júna 1984.