Zákon č. 125/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985
Účinnosť od 01.01.1986

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 Aktuálne znenie