Zákon č. 124/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach

(v znení č. 211/1988 Zb.)

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do19.03.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do19.03.1991
Zrušený 84/1991 Zb.