Zákon č. 116/1985 Zb.Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

(v znení č. 157/1989 Zb., 346/2018 Z. z.)

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985
Účinnosť od 01.01.2019