Vyhláška č. 17/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 3/1984
Platnosť od 28.02.1984
Účinnosť od 23.11.1983