Vyhláška č. 149/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Čiastka 31/1984
Platnosť od 18.12.1984
Účinnosť od 01.01.1985

OBSAH