Vyhláška č. 131/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do01.10.1988
Účinnosť od 01.01.1985 do30.09.1988

131

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 22. novembra 1984

o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 172 ods. 1 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb., zákona č. 116/1983 Zb. a zákona č. 56/1984 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášok č. 108/1979 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 15/1982 Zb., č. 78/1982 Zb., č. 141/1983 Zb., č. 144/1983 Zb. a č. 73/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

㤠22a

K § 28 a 34 zákona

Za pracovný úraz utrpený pri plnení pracovných úloh v zamestnaní I. pracovnej kategórie alebo v priamej súvislosti s ním sa považuje aj pracovný úraz (§ 27 ods. 1 prvá veta zákona), ktorý utrpel lekár pri záchranných prácach pod zemou v hlbinných baniach pri plnení svojich pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh.“.

Doterajší § 22a sa označuje ako § 22b.

2. V § 28 ods. 2 písm. a) sa suma 880 Kčs nahrádza sumou 950 Kčs a suma 1500 Kčs sumou 1600 Kčs.

3. § 36 písm. b) znie:

b) vojakovi, ak z čistého príjmu členov spoločnej domácnosti vojaka pripadá na jedného člena najviac 800 Kčs mesačne; pritom za člena spoločnej domácnosti sa považuje aj vojak, a ak je členka domácnosti ťarchavá, pripočíta sa jeden člen domácnosti naviac.“.

Poznámka pod čiarou č. 24 sa zrušuje.

4. V § 73 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a prihlásia sa na zabezpečenie“.

5. § 74 ods. 2 znie:

(2) Dobrovoľné zabezpečenie umelca vzniká na základe prihlášky dňom, od ktorého umelec spĺňa podmienky uvedené v § 73 ods. 2, a zaniká dňom, ktorým niektorú z týchto podmienok nespĺňa. Ak povinne zabezpečený umelec vstúpi do zamestnania, je dobrovoľne zabezpečený dňom vstupu do zamestnania bez toho, aby podával prihlášku. Vstup do zamestnania a skončenie umeleckej činnosti je umelec povinný ohlásiť do 8 dní orgánu príslušnému vykonávať zabezpečenie umelcov a organizácii spolupôsobiacej pri vykonávaní zabezpečenia umelca.“.

6. § 79 ods. 3 znie:

(3) Nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni a je

v príjmovom stupni Kčs mesačneza kalendárny deň Kčs
2507
50013
100026
150040
200052
250064
300076
350088
4000 a vyššie96.".

7. V § 79 ods. 5 sa vypúšťa v druhej vete časť vety pred bodkočiarkou.

8. V § 79 ods. 6 sa suma 90 Kčs nahrádza sumou 96 Kčs a suma 100 Kčs sumou 107 Kčs.

9. V § 97c ods. 2 sa suma 86 Kčs nahrádza sumou 107 Kčs.

10. V § 108 ods. 2 sa slová „v prílohe tejto vyhlášky“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1 vyhlášky“.

11. § 110 včítane nadpisu znie:

㤠110

Výchovné

Výchovné patrí požívateľovi starobného alebo invalidného dôchodku na každé dieťa (§ 40 zákona). Požívateľke vdovského dôchodku patrí výchovné na každé dieťa (§ 40 zákona), ak nie je účastná na dôchodkovom poistení ani nemocenskom zabezpečení a má v priamom zaopatrení aspoň jedno dieťa vo veku do troch rokov. Výchovné patrí aj na dieťa zverené požívateľovi niektorého z uvedených dôchodkov do pestúnskej starostlivosti. Výchovné včítane príplatku na dieťa, ktoré je invalidné a vyžaduje stálu starostlivosť, poskytuje sa vo výške a za podmienok ako výchovné k dôchodkom (príplatok k výchovnému) z dôchodkového zabezpečenia (§ 46 zákona).“.

12. § 111 včítane nadpisu znie:

㤠111

Zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť

Zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť sa poskytuje vo výške a za podmienok ustanovených v § 47 zákona.“.

13. V § 115 ods. 1 a 2 sa suma 880 Kčs nahrádza sumou 950 Kč a suma 1500 Kčs sumou 1600 Kčs.

14. V § 118 sa za slová „s príjmom zo zárobkovej činnosti“ vkladajú slová „o najnižších výmerách starobného a invalidného dôchodku vdovy po účastníkovi odboja, ktorá nemá nárok na vdovský dôchodok (§ 57 ods. 5 zákona)“ a za slová „ktorý je jediným zdrojom príjmu“ sa vkladajú slová „a o zvýšení dôchodku pre bezvládnosť“.

15. V § 124 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 5 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

16. § 124 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia o výške prídavkov na deti, o príplatku na dieťa, ktoré je invalidné a vyžaduje stálu starostlivosť, o nezaopatrených deťoch, o vylúčení nároku na prídavky na deti a o súbehu prídavkov na deti a o ich výplate, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa prídavkov na deti, obsiahnuté v predpisoch o zabezpečení matky a dieťaťa družstevných roľníkov, platia tu obdobne.“.

17. V § 126 ods. 1 sa suma 400 Kčs nahrádza sumou 600 Kč a suma 500 Kčs sumou 700 Kčs.

18. V § 142 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 3“.

19. V § 155 ods. 2 sa slová „§ 154 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 154 ods. 3“.

20. V § 171 ods. 1 písm. b) sa za slová „podmienky nároku na“ vkladajú slová „starobný alebo“.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Umelcom, ktorí pred účinnosťou tejto vyhlášky spĺňali podmienky pre dobrovoľné zabezpečenie, ale neboli účastní na tomto zabezpečení len preto, že sa na zabezpečenie neprihlásili, a ktorí sa po dni účinnosti tejto vyhlášky na zabezpečenie dodatočne prihlásia, vzniká dobrovoľné zabezpečenie najskôr 1. januárom 1985, pokiaľ k tomuto dňu spĺňali ustanovené podmienky. Ak sa však priemerný mesačný zárobok umelca určí po dni účinnosti tejto vyhlášky, prihliada sa pritom aj na príjmy dosiahnuté podľa vyjadrenia organizácie spolupôsobiacej pri vykonávaní zabezpečenia umelcov z umeleckej činnosti vykonávanej pred účinnosťou tejto vyhlášky v čase, keď sa splnili podmienky pre dobrovoľné zabezpečenie, ale umelec sa na zabezpečenie neprihlásil.

(2) Nemocenské a peňažná pomoc v materstve vyplácané umelcom a občanom poskytujúcim služby na základe povolenia národného výboru vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov sa upraví podľa čl. I č. 6, 8 a 9 bez žiadosti odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Pre úpravu alebo priznanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť (čl. I č. 12) podľa § 47 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb., platia ustanovenia čl. II ods. 2 a 3 zákona č. 56/1984 Zb. obdobne s tým, že úprava alebo priznanie sa vykoná na žiadosť najskôr od splátky za mesiac september 1984.

(4) Zvýšenie dôchodkov podľa čl. I čl. 13 tejto vyhlášky sa vykoná na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

M. Boďa v. r.