Vyhláška č. 99/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 21/1983
Platnosť od 24.09.1983
Účinnosť od 15.05.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňa 17. apríla 1983.