Vyhláška č. 96/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 20/1983
Platnosť od 13.09.1983
Účinnosť od 13.09.1983
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 48 odseku 2 dňom 18. mája 1983.