Redakčné oznámenie č. 9/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983

9

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní

1. Strana 526

Bod 4. - § 47 ods. 3 má správne znieť: „Ak na návrh podaný do troch rokov od uzavretia zmluvy nedošlo k rozhodnutiu príslušného orgánu alebo k registrácii, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili.“

2. Strana 529

Bod 30. - § 263a má správne znieť: „Ak organizácia zhotovuje občanovi stavbu na objednávku, zodpovedá za poškodenie alebo zničenie jeho stavby až do prevzatia zhotovenej stavby, ledaže by ku škode došlo aj inak.“

2. Strana 530

Bod 51. - § 490 ods. 2 tretia veta má správne znieť: „Na zmluvu o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, a na zmluvu o prevode alebo prenájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku je potrebný súhlas národného výboru, ledaže by išlo o prevod do socialistického spoločenského vlastníctva.“

Redakcia