Vyhláška č. 75/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983 do31.12.1984
Účinnosť od 13.07.1983 do31.12.1984
Zrušený 139/1984 Zb.

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 8. júna 1983,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 36 ods. 1 zákona č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch:


Čl. 1

Príloha 1 vyhlášky Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch sa dopĺňa takto:

Položka G sadzobníka I sa dopĺňa bodmi 4 a 5, ktoré znejú:

4. zmluvy o zriadení, obmedzení alebo zániku vecného bremena ........................... 100 Kčs

5. zmluvy o výstavbe nového domu s bytmi v osobnom vlastníctve,*) jej zmeny a doplnky 100 Kčs“.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.