Zákon č. 63/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 01.01.1984

63

ZÁKON

zo 14. júna 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„ Ak uchádzač nemôže nastúpiť službu preto, že deň nástupu pripadol na deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo na sviatok, považuje sa podmienka nástupu služby v určený deň za splnenú, ak uchádzač nastúpi službu v najbližšie nasledujúci deň služby.“.

2. V § 6 ods. 1 sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.

3. V § 7 sa jeho doterajšie znenie označuje jako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Za podmienok ustanovených ministrom vnútra Československej socialistickej republiky môžu pri slávnostných príležitostiach nosiť služobnú rovnošatu s odlišujúcim označením tí, ktorí boli zo služobného pomeru uvoľnení podľa § 99 alebo prepustení podľa § 100 ods. 1 písm. b) alebo c) a sú používateľmi invalidného alebo starobného dôchodku zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov. O tom, kto je oprávnený nosiť služobnú rovnošatu s odlišujúcim sa označením, rozhodujú vo svojej pôsobnosti ministri vnútra. Osoby oprávnené nosiť služobnú rovnošatu s odlišujúcim sa označením nemajú práva ani povinnosti príslušníkov.“.

4.V § 11 sa jeho doterajšie znenie označuje jako odsek 1; ustanovenie písm. b) tohoto odseku znie:

b) vymenovanie do hodnosti podporučíka, ak po určený čas úspešne vykonáva funkciu, pre ktorú je ustanovená dôstojnícka hodnosť, dosiahol úplné stredné vzdelanie a spĺňa kvalifikačné predpoklady ustanovené pre hodnosť podporučíka,“,

pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Dobu úspešného výkonu funkcie v rozmedzí do troch rokov podľa druhu služby a kvalifikácie príslušníka a kvalifikačné predpoklady pre hodnosť podporučíka (ods. 1 písm. b) ustanoví minister vnútra Československej socialistickej republiky.“.

5. V § 15 ods. 3 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

6. V § 26 ods. 1 sa za ustanovenie písm. c) vkladá nové ustanovenie písm. d), ktoré znie:

d) mimoriadne vymenovanie do dôstojníckej hodnosti“

Doterajšie ustanovenie písm. d) sa označuje jako ustanovenie písm. e).

7. V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Odmenu podľa ods. 1 písm. d) možno udeliť len príslušníkovi vykonávajúcemu funkciu, pre ktorú je ustanovená dôstojnícka hodnosť.“.

8. § 61 ods. 1 znie :

(1) Zbor národnej bezpečnosti môže s príslušníkom uzavrieť dohodu, ktoru sa Zbor národnej bezpečnosti zaväzuje umožniť príslušníkovi získanie alebo zvýšenie kvalifikácie a príslušník za zaväzuje zotrvať po skončení štúdia po určitý čas v služobnom pomere alebo uhradiť Zboru národnej bezpečnosti náklady spojené so získaním alebo zvýšením kvalifikácie alebo ich časť. Zbor národnej bezpečnosti sa môže s príslušníkom tiež dohodnúť, že príslušník uhradí Zboru národnej bezpečnosti náklady, ktoré do skončenia služobného pomeru vynaložil na získanie alebo zvýšenie jeho kvalifikácie, ak príslušník bude uvoľnený zo služobného pomeru podľa § 99 alebo ak stratou hodnosti alebo prepustením podľa § 100 ods. 1 písm. d), e) alebo f) pred získaním predpokladanej kvalifikácie alebo jej zvýšením. Náhradu nákladov spojených so základnou prípravou na výkon služby menožno požadovať.“.

9. § 61 ods. 2 písm. c) znie:

c) najvyššia celková suma, do ktorej možno na príslušníkovi požadovať náhradu nákladov, ak nesplní svoj záväzok,“.

10. V § 61 ods. 5 sa za slovo „požadovať“ vkladajú slová :„a čas trvania záväzku“.

11. V § 63 včítane nadpisu znie:

㤠63

Preventívna rehabilitácia

(1) Príslušníkom sa môže poskytnúť na upevnenie ich telesnej zdatnosti, telesného a duševného zdravia preventívna rehabilitácia v trvaní 14 kalendárnych dní v roku.

(2) Príslušníkom s oslabeným zdravotným stavom sa môže poskytnúť na základe lekárskeho odporúčania preventívna rehabilitácia formou kúpeľného liečenia spojeného s časťou dovolenky.

(3) Podmienky poskytovania preventívnej rehabilitácie a spôsob jej uskutočňovania ustanoví minister vnútra Československej socialistickej republiky.“.

12. V § 88 sa za slová „náhradu za stratu na služobnom príjme,“ vkladajú tieto slová: „prípadne na dôchodku,“.

13. V § 89 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, keby nedošlo k zníženiu jeho služobného príjmu (zárobku) následkom poškodenia zdravia služobným úrazom alebo chorobou z povolania.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje jako odsek 4.

14. V § 89 sa doterajší odsek 4 sa označuje jako odsek 5, ktorý znie:

(5) príslušníkovi, ktorého schopnosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku služobného úrazu, ktorý mu bol spôsobený trestným činom, pri služobnom zákroku, pri výkone služby v leteckej prevádzke, pri plnení zvláštnych úloh uložených služobnými orgánmi, pri práci s výbušninami, s chemickým rádioaktívnym, vysokovirulentným alebo infekčným materiálom alebo za iných obdobne nebezpečných podmienok, patrí jednorázové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej 10 000 Kčs a najviac 45 000 Kčs. Ak však k takému úrazu došlo za zvlášť nebezpečných podmienok, patrí príslušníkovi jednorázové mimoriadne odškodnenie až do výšky 80 000 Kčs. Jednorázové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej 10 000 Kčs a najviac 45 000 Kčs patrí za podmienok ustanovených v prvej vete aj príslušníkovi, ktorého schopnosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku choroby z povolania.“.

15. V § 90 sa spojka „a“ pred koncom vety nahrádza čiarkou a za slová „jednorázové odškodnenie pozostalých“ sa pripájajú tieto slová:„ a náhradu vecnej škody“.

16. V § 91 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

17. V § 91 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Náhrada vecnej škody patrí dedičom príslušníka.“.

18. V § 92 ods. 2 časť vety pred bodkočiarkou znie:

„Minister vnútra Československej socialistickej republiky ustanoví, ktoré podmienky sú obdobne nebezpečné a zvlášť nebezpečné (§ 89 ods. 5), upraví určovanie výšky jednorázového mimoriadneho odškodnenia a ustanoví postup služobných orgánov pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a ďalšie podrobnosti o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania“.

19. V § 94 sa jeho doterajšie znenie označuje jako odsek 1 a pripája sa za odsek 2, ktorý znie:

(2) Minister vnútra Československej socialistickej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji úrovne služobného príjmu, upraviť v rozsahu ustanovenom vládou Československej socialistickej republiky pre pracovníkov v pracovnom pomere podmienky a, výšku a spôsob náhrady za stratu na služobnom príjme patriacej príslušníkom po skončení neschopnosti na službu vzniknutej služobným úrazom alebo chorobou z povolania.“.

20. V § 100 ods. 2 sa na konci pripája veta:

„Ak ide o prepustenie príslušníka z dôvodu uvedeného v predchádzajúcom odseku písm. d), nezapočítava sa do lehoty dvoch mesiacov čas, po ktorý je príslušník uznaný dočasne neschopným služby pre chorobu alebo úraz.“.

21. V § 109 ods. 1 sa slová „nepoberá dôchodok“ sa nahrádzajú slovami „nemá nárok na dôchodok“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „na“.

22. V § 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Podrobnosti o poskytovaní platového vyrovnania o spôsobe výpočtu jeho výšky a výplate upraví Minister vnútra Československej socialistickej republiky. Ministri vnútra môžu vo svojej pôsobnosti odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní ustanovení odsekov 1 a 2.“.

23. V § 113 sa vkladá pred doterajší odsek 1 nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Pri súbehu nároku na príspevok s nárokom na príspevok za službu podľa iných predpisov1) patrí vyšší príspevok.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

24. V § 113 ods. 3 v druhom riadku sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „dôchodok“ sa vkladajú tieto slová: „alebo na dôchodok za výsluhu rokov (čiastočný dôchodok za výsluhu rokov)“.

25. V § 113 sa vkladajú § 113a, § 113b,a § 113c ktoré znejú:

§ 113a

(1) Po dobu, po ktorú sa príjemca príspevku zdržiava v cudzine trvalo, príspevok neplatí. Ak sa príjemca príspevku zdržiava v cudzine prechodne, príspevok mu patrí, ale do cudziny sa nevypláca.

(2) Po dobu, pre ktorú je príjemca príspevku vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, príspevok sa nevypláca. Manželovi s deťom oprávneného sa na žiadosť vypláca časť príspevku, ktorá je potrebná na úhradu jeho záväzkov a osobných potrieb členov rodiny. Oprávnenému, ktorý je osamelý, možno výnimočne povoliť výplatu časti príspevku na úhradu jeho záväzkov. Ak bol príjemca príspevku prepustený z väzby, bez toho že by bol odsúdený, vyplatí sa mu príspevok spätne za celú dobu väzby.

§ 113b

(1) Organizácie sú povinné na výzvu platiteľa príspevku podávať v určenej lehote hlásenie na účely krátenia príspevku, najmä vo výške zárobku príjemcu príspevku. Platiteľ príspevku je oprávnený preskúmať správnosť a úplnosť tohoto hlásenia.

(2) Ak organizácia nesprávnym hlásením alebo jeho zanedbaním zavinila, že sa príspevok vyplatil neprávom, alebo vo vyššej výmere, než patril, je povinná nahradiť platiteľovi príspevku neprávom vyplatené sumy.

(3) Ak sa príspevok vyplatil neprávom, alebo vo vyššej výmere, než patril, zavinením príjemcu príspevku i organizácie, zodpovedajú príjemca príspevku i organizácia za vrátenie neprávom vyplatených súm spoločne a nerozdielne.

(4) O premlčaní a premlčacej dobe platí ustanovenie § 132a.

(5) O povinnosti organizácie nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku rozhoduje platiteľ príspevku; pre konanie sa použijú obdobné ustanovenia upravujúce konanie v sociálnom zabezpečení príslušníkov.2)

§ 113c

Príjemcovi príspevku, ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre úmyselný trestný čin alebo sa dopustil takého konania, pre ktoré by sa mu inak za trvania služobného pomeru odňala hodnosť (§ 13 ods. 1 písm. a), môže sa príspevok odňať. O odňatí príspevku rozhodujú vo svojej pôsobnosti ministri vnútra po predchádzajúcom prerokovaní v osobitnej komisii zriadenej podľa § 13 ods. 2 .“

26. § 116 ods. 2 znie:

(2) Podanie odvolania nemá odkladný účinok s výnimkou odvolania proti rozhodnutiu o odňatí hodnosti, proti služobnému hodnoteniu, ktorým sa príslušník hodnotil jako nevyhovujúci a nespôsobilý zastávať inú, menej zodpovednú funkciu (§ 100 ods. 1 písm. d), proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu alebo o náhrade škody.“.

27. V § 116 ods. 3 časť vety pred bodkočiarkou znie:

„Služobný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže odvolaniu sám vyhovieť;“.

28. V § 118 ods. 4 sa za slová „ministri vnútra“ vkladajú tieto slová: „a služobné orgány nimi splnomocnené.“.

29. V § 129 ods. 1 prvá veta znie:

„Právo na príspevok (§ 110 až 114) sa nepremlčuje; v ostatných prípadoch sa právo premlčí, ak sa neuplatnilo v čase v tomto zákone ustanovenom.“.

30. V § 131 za sa odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Nárok na jednotlivú splátku príspevku (§ 110 až 114) za premlčuje za 1 rok odo dňa jej splatnosti; ak sa nárok na príspevok neprávom odoprel, premlčuje sa nárok na jednotlivé splátky príspevku za tri roky.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

31. Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý znie:

§ 132a

Nárok na vrátenie jednotlivých splátok príspevku poskytnutých neprávom alebo v nesprávnej výške sa premlčuje za tri roky odo dňa, keď platiteľ tohoto príspevku zistil, že príspevok sa poskytol neprávom alebo v nesprávnej výške, najneskôr za desať rokov od jeho výplaty. Premlčacia doba neplynie, ak sa z príspevku vykonávajú zrážky na úhradu sumy vyplatenej neprávom.

32. V § 135 ods. 1 sa za slová “§ 108 ods. 4 vkladajú tieto slová: „§ 143 ods. 5.“.


Čl. II

Ustanovenia § 113, § 113a § 113 b a § 113c sa vzťahujú aj na príspevok, na ktorý vznikol nárok pred dňom nadobudnutia účinnosti tohoto zákona; príspevok však možno odobrať (§ 113c) len pre konanie, ktorého sa príjemca príspevku dopustí v čase od nadobudnutia účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nadobudol účinnosť 1.januárom 1984.


Husák v. r.

Indra v. r.

v z. Rohlíček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 33 zákona č. 76/1959 o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 122/1978 Zb.).

2) § 116 ods. 1,2,a 6 a § 134 ods. 1 až 5 zákona č. 121/1975 o sociálnom zabezpečení